Veľmi rýchlo to najdôležitejšie

Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. V nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov si môžete podrobne prečítať čo všetko sa deje s Vašimi osobnými údajmi, keď navštívite naše internetové stránky a zdržiavate sa na nich.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1 Ako zaobchádzame s osobnými údajmi?

Na ochranu a bezpečnosť osobných údajov kladieme veľký význam. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súvislosti s touto webovou stránkou pri rešpektovaní príslušných predpisov o ochrane údajov. Pri spracúvaní osobných údajov sa na nás vzťahujú hlavne ustanovenia európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Radi by sme posilnili dôveru používateľov v našu ponuku a z tohto dôvodu zverejnili zaobchádzanie s osobnými údajmi a podrobne vás informovali o spracúvaní vašich údajov, ako aj o vašich právach podľa čl. 12, 13, 14 a 21 GDPR. V tomto vyhlásení o ochrane údajov, špecifickom pre webovú stránku, sa dozviete, ktoré osobné údaje sa zaznamenávajú pri používaní našej webovej stránky www.mewa.sk a ako zaobchádzame s týmito údajmi a informáciami.

2 Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov a na koho sa môžete obrátiť?

Zodpovednou osobou za spracúvanie údajov v zmysle GDPR a ďalších predpisov o ochrane údajov je:

MEWA Textil-Service SR s.r.o.
Varšavská 29
Bratislava 831 02
Telefón do centrály: +421 2 446 360 97
E-Mail: info@mewa.sk
Našu podnikovú zodpovednú osobu zastihnete na adrese:

MEWA Textil-Service SR s.r.o.
Úradník pre ochranu údajov
Varšavská 29
Bratislava 831 02
E-Mail: ochranaudajov@mewa.sk

3 Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú údaje a informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

4 Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje? Na základe akého právneho základu sa to realizuje?

Osobné údaje spracúvame na stanovené účely, ktoré pre vašu informovanosť podrobne vysvetlíme v nasledujúcej časti. V akom rozsahu a akým spôsobom sa vaše údaje konkrétne spracúvajú, závisí najmä od toho, aké služby, funkcie a ponuky na našej webovej stránke individuálne využívate. Spracúvame údaje hlavne preto, aby …

• ste mohli zobraziť a navštíviť našu webovú stránku, a aby sme dokázali chrániť našu webovú stránku a iné systémy pred bezpečnostnými rizikami;
• ste mohli s nami nadviazať kontakt (kontaktný formulár/otázky prostredníctvom emailu);
• ste sa mohli u nás uchádzať online o zamestnanie;
• sme mohli optimalizovať obsah našej webovej stránky a upraviť ju tak, aby bola príjemná pre užívateľov a prispôsobená vašim potrebám (vrátane zobrazovania reklamy, ktorá zodpovedá vašim záujmom na tomto mieste a tiež na iných webových stránkach).

K podrobnejšiemu spracúvaniu vašich osobných údajov, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane údajov, dochádza iba v prípadoch, v ktorých nás k tomu výslovne oprávňuje alebo zaväzuje zákonné ustanovenie, alebo ak ste so spracúvaním údajov výslovne súhlasili. O prípadných zmenách účelu vás budeme informovať pri zohľadnení zákonných požiadaviek.

(1) Zobrazenie a návšteva našej webovej stránky

Našu webovú stránku môžete navštíviť iba na informačné účely bez poskytovania akýchkoľvek ďalších údajov o vašej osobe. O vašej návšteve našej webovej stránky sa v tomto prípade automaticky uložia iba technické prístupové údaje prenášané prostredníctvom vášho prehliadača, to znamená meno vášho poskytovateľa internetových služieb, stránka, z ktorej ste nás navštívili, dátum a čas vašej návštevy a identifikačné údaje používaného prehliadača/prevádzkového systému. Webový server pritom v nevyhnutnom prípade uloží tiež vašu IP adresu, ktorá môže za istých okolností napr. umožniť priradenie k vašej osobe. Okrem toho používame súbory cookies na sprístupnenie našej webovej stránky optimalizovaným spôsobom podľa potrieb tiež na čisto informačné účely (kvôli podrobnostiam a vašim príslušným možnostiam úpravy pozri nižšie v odstavci „Používanie cookies a príslušných funkcií/technológií“). K zlúčeniu prístupových údajov s inými zdrojmi údajov nedôjde, údaje sa tiež nevyhodnocujú na marketingové účely.

Ukladanie vyššie uvedených prístupových údajov sa realizuje v rámci takzvaných protokolových súborov servera na našom webovom serveri a je z technických dôvodov potrebné na zabezpečenie funkčnej webovej stránky a systému. Okrem vyššie uvedených účelov používame prístupové údaje iba na úpravu a optimalizáciu našej webovej stránky podľa potreby čisto štatisticky a bez vyvodzovania akýchkoľvek záverov o vašej osobe.

Pokiaľ navštívite našu webovú stránku, aby ste sa dozvedeli o našej ponuke výrobkov a iných služieb alebo ich využili, realizuje sa dočasné uloženie prístupových údajov a protokolových súborov na základe článku 6 ods. 1 písm. b GDPR (právny základ), najmä na vykonávanie predzmluvných opatrení. Okrem toho slúži čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR ako právny základ na dočasné uloženie prístupových údajov a protokolových súborov. Naším oprávneným záujmom je pritom, aby sme vám poskytli technicky funkčnú a užívateľsky vhodnú webovú stránku a zaručili bezpečnosť našich systémov.

Prístupové údaje, ktoré sme získali v rámci používania našej webovej stránky, sa uchovávajú iba po dobu, počas ktorej sú tieto údaje potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Vaša IP adresa bude pritom uložená na našom webovom serveri maximálne 35 dní.

(2) Kontaktný formulár/dopyt

Osobné údaje zhromažďujeme a uchovávame, ak ich uvediete v kontaktnom formulári na našej webovej stránke a odošlete nám ich, alebo ak nás kontaktujte iným spôsobom (napríklad emailom). Je to na vašom rozhodnutí, či a aké informácie nám poskytnete, keď nás budete kontaktovať. Pokiaľ nás budete kontaktovať emailom, uložíme údaje, ktoré ste nám poskytli. Pri použití kontaktného formulára na našej webovej stránke zhromažďujeme údaje, ktoré ste zadali do vstupnej masky (o.i. meno, priezvisko, adresa, vaša individuálna správa). Hviezdičkou (*) označené údaje sú povinné údaje, ktoré potrebujeme na správne zodpovedanie vašej požiadavky. Ďalšie dobrovoľné údaje nám umožňujú lepšie priradiť a spracovať vašu požiadavku. Pri použití kontaktného formulára na našej webovej stránke sa pri odoslaní uložia tiež nasledujúce technické prístupové údaje: Dátum a čas odoslania vašej žiadosti a tiež vaša IP adresa.

Pokiaľ s nami nadviažete kontakt v rámci existujúceho zmluvného vzťahu alebo nás vopred kontaktujete so žiadosťou o informácie o našej ponuke tovaru alebo iných našich službách, budú spracúvané údaje a informácie, ktoré ste nám poskytli, na účely spracovania a zodpovedania vašej žiadosti o kontakt podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR (právny základ). Uloženie technických prístupových údajov, ktoré boli zaznamenané počas odosielania, sa realizuje na účely technickej prípravy možností kontaktu a zaistenia bezpečnosti systému na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (právny základ) a slúži na zaručenie oprávnených záujmov.

Osobné údaje, ktoré sme získali v súvislosti s nadviazaním kontaktu s vašou osobou, uchovávame napr. na účely a po dobu spracovania vašej požiadavky. Technické prístupové údaje, ktoré boli uložené v tejto súvislosti, budú uchovávané len po dobu, počas ktorej sú tieto údaje potrebné z technických dôvodov, hlavne z dôvodu funkčnej prípravy možností nadviazania kontaktu a zaistenia systémovej bezpečnosti. Vaša IP adresa bude pritom uložená na našom webovom serveri maximálne 35 dní.

(3) Online žiadosť o zamestnanie MEWA

Dokumenty k žiadosti o zamestnanie nám môžete poslať online. Môžete k tomu vyplniť buď kontaktný formulár s osobnými údajmi (priezvisko, meno, adresa, telefónne čísla, dátum narodenia a emailová adresa), ako aj údaje o žiadostiach o zamestnanie a profesionálnej kariére (maturita, odborná príprava/štúdium, profesijné skúsenosti, jazyky, IT zručnosti a iné znalosti) (por. vyššie), alebo zadať tieto údaje do online formulára so žiadosťou o zamestnanie. V online formulári so žiadosťou o zamestnanie sa uvádzajú osobné údaje (priezvisko, meno, adresa, telefónne čísla, dátum narodenia, miesto narodenia a emailová adresa), ako aj údaje o motivácii žiadosti o zamestnanie, školskom vzdelaní, odbornom vzdelávaní, štúdiu, praktických skúsenostiach, jazykových znalostiach, IT zručnostiach a iných znalostiach. Okrem toho si môžete nahrať aj svoj motivačný list a životopis. Údaje získané v rámci online žiadosti o zamestnanie budú postúpené príslušnej spoločnosti MEWA, ktorá inzeruje alebo obsadzuje pracovnú pozíciu, a spoločnosť ich uloží a bude spracúvať na vlastnú zodpovednosť na účely spracovania v rámci žiadosti o zamestnanie. Spoločnosť MEWA, ktorá zverejňuje inzeráty s ponukou práce alebo obsadzuje pracovnú pozíciu, uchováva spravidla vaše dokumenty k žiadosti o zamestnanie a údaje súvisiace so žiadosťou o zamestnanie maximálne 6 mesiacov po ukončení procesu podávania žiadosti, pokiaľ nie je zo zákonných dôvodov potrebné dlhšie alebo kratšie uloženie. Ak sa uchádzate o voľné pracovné miesto v oblasti predaja, vaše údaje zhromaždené v rámci online prihlášky budú uložené spoločnosťou Knowledge Network GmbH počas doby procesu podávania žiadosti o zamestnanie v mene spoločnosti MEWA, ktorá inzeruje príslušné pracovné miesto.

Pokiaľ si to želáte, uložia sa okrem toho získané údaje, aby sa mohli zohľadniť v iných pracovných inzerátoch skupiny MEWA. Pri zohľadnení vašej žiadosti o zamestnanie pre ďalšie inzeráty s ponukou práce môžete vyjadriť svoj súhlas v rámci procesu online žiadosti o zamestnanie na základe nasledujúceho vyhlásenia o súhlase:

„Súhlasím s tým, že moja žiadosť môže byť posúdená v lehote dvoch rokov tiež v prípade iných inzerátov s ponukou práce spoločností skupiny MEWA v Nemecku a v zahraničí v súlade s vyhlásením o ochrane údajov. Pokiaľ už s tým nesúhlasím, môžem svoj súhlas kedykoľvek zrušiť do budúcnosti zaslaním emailu na adresu karriere@mewa.de. Na vedomie som vzal ďalšie informácie o ochrane údajov a zaobchádzaní s mojimi údajmi žiadateľa o zamestnanie vo vyhlásení o ochrane údajov.“

Pokiaľ ste odvolali svoj súhlas emailom, budú údaje o vašej žiadosti vymazané v rámci vyššie uvedenej šesťmesačnej lehoty po ukončení procesu podávania žiadosti o zamestnanie.

Spracúvanie vašich údajov, ktoré ste oznámili v rámci online žiadosti o zamestnanie, sa vykonáva na účely zdôvodnenia a realizácie pracovnoprávnych vzťahov na základe čl. 6 ods.1 písm. b GDPR alebo nášho oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR (právny základ), prípadne pri udelení súhlasu na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (právny základ).

(4) Používanie cookies a príslušných funkcií/technológií

Aby bola návšteva našej webovej stránky atraktívna a aby sme vám umožnili používanie istých funkcií, používame v niektorých oblastiach takzvané cookies. Cookies sú súbory, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky ukladajú na váš pevný disk alebo do vyrovnávacej pamäte vášho internetového prehliadača. Okrem toho označujeme ako súbory „cookies“ tiež webové majáky a iné porovnateľné technológie ukladania dát na sledovanie aktivít používateľov. Webové majáky sú väčšinou priehľadné grafické/obrazové prvky, spravidla nie sú väčšie než 1 x 1 pixel, ktoré sú integrované do webovej stránky a pomocou ktorých sa dajú na vašich prístrojoch identifikovať súbory cookies.

Súbory cookies používame na jednej strane na ukladanie informácií týkajúcich sa relácie v rámci webovej stránky. Platnosť týchto súborov cookies uplynie na konci relácie/relácie prehliadača (takzvané krátkodobé súbory cookies) a neukladajú sa natrvalo do pamäte. Iné súbory cookies zostávajú vo vašom počítači aj po uplynutí príslušnej relácie/relácie prehliadača a umožňujú nám znova identifikovať váš počítač pri ďalšej návšteve (takzvané perzistentné/dlhodobé súbory cookies). Perzistentné úbory cookies sa automaticky vymažú po určitej dobe, ktorá sa môže líšiť v závislosti od typu cookies.

Súbory cookies sa dajú rozdeliť najmä do nasledujúcich kategórií/typov súborov cookies:

Potrebné cookies: Súbory cookies na nevyhnutné vykonávanie špecifických funkcií webovej stránky

Funkčné cookies: Súbory cookies, ktoré slúžia na umožnenie služieb a funkcií webovej stránky, a/alebo na zvýšenie „použiteľnosti“ webovej stránky

Výkonnostné súbory cookies/Performance Cookies: Súbory cookies na meranie výkonnosti našej webovej stránky a obsahov webovej stránky

Analytické/sledovacie súbory cookies: Súbory cookies na vykonávanie analýz údajov o polohe, záujmoch návštevníkov a podobne, aby sa zachovali informácie o návštevníkoch našej webovej stránky a požadovaných obsahoch

Reklamné/cielené cookies: Cookies na účely inzercie a reklamy na webových stránkach po celom internete, najmä na doručovanie inzercie a reklám, ktoré zodpovedajú správaniu/záujmom používateľa pri surfovaní

Súbory cookies pre zasielanie správ: Súbory cookie na používanie technológií zasielania správ

Súbory cookies pre sociálne médiá: Súbory cookies na používanie funkcií sociálnych médií, ako je zdieľanie, odosielanie a odporúčanie webových stránok iným osobám


Prirodzene môžete navštíviť našu webovú stránku tiež bez použitia súborov cookies. Používanie súborov cookies na vašom počítači môžete tiež deaktivovať tak, že zmeníte nastavenia prehliadača pre cookies. Postup na deaktiváciu súborov cookies môžete pravidelne získať prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vášho internetového prehliadača. Upozorňujeme vás ale, že tieto nastavenia môžu ovplyvniť plnú dostupnosť a funkčnosť našej webovej stránky. Pre ďalšie možnosti nastavenia a deaktivácie špecifické pre súbory cookies si okrem toho pozrite následne používané jednotlivé vysvetlenia k súborom cookies používaným pri návšteve našej webovej stránky a príslušným funkciám/technológiám.

Na našej webovej stránke používame správu súhlasov poskytovateľa Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin („Piwik Pro“). Ide pritom o zásuvný modul, prostredníctvom ktorého je možné získať súhlas s používaním súborov cookies a/alebo porovnateľných technológií. Samotný Piwik Pro pritom nezhromažďuje osobné údaje. Prostredníctvom správy súhlasov Piwik Pro môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia, ktoré ste si zvolili, a kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním nepotrebných súborov cookies a technológií. Správa súhlasov Piwik Pro sa dá otvoriť cez nasledujúci odkaz:

Zmeniť nastavenia súborov cookies/zrušiť súhlas

Nastavenia ochrany osobných údajov

Niektoré súbory cookies, ktoré používame na našej webovej stránke, pochádzajú od tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať účinnosť obsahov našej webovej stránky a záujmy našich návštevníkov, merať výkonnosť našej webovej stránky, zamerať potrebnú reklamu a iný obsah na naše alebo iné webové stránky, prípadne s vami komunikovať. V rámci našej webovej stránky používame súbory cookies prvej strany (viditeľné iba z domény, ktorú ste práve navštívili), ako aj súbory cookies tretích strán (viditeľné naprieč doménami a pravidelne používané tretími stranami). Podrobne:

Potrebné cookies:

Názov cookie: ppms_privacy
Platnosť: 365 dní
Popis/vysvetlivky: Súbor cookie umožňuje získať a uložiť súhlas návštevníka webovej stránky na používanie súborov cookies a/alebo porovnateľných technológií. Používa ho Piwik Pro.

Názov cookie: ppms_webstorage
Platnosť: Jednotlivé objekty sa vymažú, keď vyprší platnosť príslušných súborov cookies. Návštevník webovej stránky môže tieto informácie manuálne vymazať.
Popis/vysvetlivky: Okrem súborov cookies sa údaje ukladajú aj lokálne v prehliadači návštevníka, aby sa predišlo strate údajov na základe mechanizmov prehliadača. Táto technológia ukladá informácie o použitých súboroch cookies.

Názov cookie: ppms_data_store
Platnosť: Vymaže sa priamo, ihneď po odoslaní údajov z formuláru na server.
Popis/vysvetlivky: Okrem súborov cookies sa údaje ukladajú aj lokálne v prehliadači návštevníka, aby sa predišlo strate údajov. Táto technológia ukladá informácie, ktoré zadali návštevníci webových stránok vo formulároch, aby sa predišlo strate údajov pri presmerovaní.

Funkčné cookies:

Názov cookie: viewport
Platnosť: 1 rok
Popis/vysvetlivky: Uloží aktuálnu verziu rozloženia strany/veľkosť strany. Názorné hodnoty: lg, xxs, xxl

Názov cookie: _stg_debug / stg_debug
Platnosť: 14 dní
Popis/vysvetlivky: Určuje, či sa má zobrazovať ladiaci nástroj Piwik Pro Tag Manager. Po uzavretí ladiaceho nástroja sa odstráni cookie. Cookie používa Piwik Pro.

Analytické/sledovacie súbory cookies:

Názov cookie: _pk_ses.<websiteID>.<domainHash>
Platnosť: 30 minút
Popis/vysvetlivky: Zobrazuje aktívnu reláciu návštevníka. Pokiaľ neexistuje súbor cookie, relácia sa skončila pred viac ako 30 minútami a bola započítaná do súboru cookie pk_id. Cookie používa Piwik Pro.

Názov cookie: _pk_id.<websiteID>.<domainHash>
Platnosť: 13 mesiacov
Popis/vysvetlivky: Používa sa na identifikáciu návštevníkov a zaznamenávanie ich rôznych charakteristík. Cookie používa Piwik Pro.

Názov cookie: _pk_cvar
Platnosť: 30 minút
Popis/vysvetlivky: Obsahuje používateľom definované premenné, ktoré boli nastavené v predchádzajúcom zobrazení stránky. V štandardných nastaveniach nie je aktívne. Vyžaduje vyvolanie metódy storeCustomVariablesInCookie () pre objekt Javascript-Tracker. Cookie používa Piwik Pro.

Názov cookie: piwik_auth
Platnosť: 24 minút
Popis/vysvetlivky: Ukladá informácie o relácii pre používateľskú plochu (UI) Piwik Pro. Pokiaľ je tento súbor cookie platný a obsahuje prihlasovacie meno a parameter token_auth, považuje sa návštevník za prihláseného návštevníka a aktualizuje sa súbor cookie PIWIK_SESSID.

Názov cookie: PIWIK_SESSID
Platnosť: 24 minút
Popis/vysvetlivky: Uloží ID relácie PHP. Cookie používa Piwik Pro.

Názov cookie: stg_traffic_source_priority
Platnosť: 24 minút
Popis/vysvetlivky: Uloží druh zdroja návštevníka, ktorý zobrazuje, ako sa dostal návštevník na našu webovú stránku. Cookie používa Piwik Pro.

Názov cookie: stg_last_interaction
Platnosť: 365 dní
Popis/vysvetlivky: Zisťuje, či relácia posledného návštevníka stále prebieha, alebo či sa nezačala nová relácia. Cookie používa Piwik Pro.

Názov cookie: stg_returning_visitor
Platnosť: 365 dní
Popis/vysvetlivky: Zisťuje, či už bol návštevník na našej webovej stránke. Cookie používa Piwik Pro.

Názov cookie: stg_fired__
Platnosť: Relácia
Popis/vysvetlivky: Zisťuje, či sa kombinácia značky a spúšťača aktivovala v priebehu aktuálnej relácie návštevníka. Cookie používa Piwik Pro.

Názov cookie: stg_utm_campaign/stg_pk_campaign
Platnosť: Relácia
Popis/vysvetlivky: Uloží názov kampane, ktorá priviedla návštevníka na našu webovú stránku. Cookie používa Piwik Pro.

Názov cookie: stg_externalReferrer
Platnosť: Relácia
Popis/vysvetlivky: Uloží URL webovej stránky, ktorá priviedla návštevníka na našu webovú stránku. Cookie používa Piwik Pro.

Názov cookie: stg_opt_out_simulate
Platnosť: 365 dní
Popis/vysvetlivky: Používa sa na simuláciu Opt-out-Snippets v ladiacom nástroji. Vypne všetky značky sledovania v testovanej doméne. Cookie používa Piwik Pro.

Názov cookie: _stg_optout
Platnosť: 365 dní
Popis/vysvetlivky: Tento súbor cookie sa používa na vypnutie všetkých značiek sledovania v testovanej doméne. Cookie používa Piwik Pro.

Názov cookie: stg_global_opt_out (deprecated)
Platnosť: 365 dní
Popis/vysvetlivky: Tento súbor cookie sa používa na vypnutie všetkých značiek sledovania na našich webových stránkach, ktoré patria k účtu Piwik Pro. Cookie používa Piwik Pro.

Názov cookie: csrftoken
Platnosť: 8 hodín
Popis/vysvetlivky: Tento súbor cookie sa využíva iba pre používateľov Piwik Pro. Uloží token CSRF na zaistenie formulárov Piwik Pro. Cookie používa Piwik Pro.

Názov cookie: sessionid
Platnosť: 8 hodín
Popis/vysvetlivky: Tento súbor cookie sa využíva iba pre používateľov Piwik Pro. Uloží ID relácie aktuálne prihláseného používateľa. Cookie používa Piwik Pro.

Názov cookie: CONSENT
Platnosť: 17 rokov
Popis/vysvetlenie: Toto cookie používa YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). Získava informácie, ako používateľ používa webovú stránku, a aké reklamy mohol používateľ vidieť pred návštevou webovej stránky. Podľa toho kontroluje YouTube svoje vlastné odporúčania reklám a videí.

Názov cookie: YSC
Platnosť: Relácia
Popis/vysvetlenie: Toto cookie používa YouTube. Registruje jednoznačné ID, aby sa uložili štatistiky o tom, ktoré videá z YouTube videl používateľ.

Názov cookie: VISITOR_INFO1_LIVE
Platnosť: 6 mesiacov
Popis/vysvetlenie: Toto cookie používa YouTube. Umožňuje kontrolu využívania šírky pásma.


Vyššie uvedené spracúvanie údajov založené na súboroch cookies sa realizuje v prípade potrebných súborov cookies na základe článku 6 ods. 1 písm. b GDPR (právny základ) na prípravu ponuky s informáciami a čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR (právny základ), aby sme splnili naše právne povinnosti, a aby sme vám poskytli hlavne jednoduchú a zdokumentovanú možnosť udeliť alebo neudeliť váš súhlas s používaním súborov cookies. Pre všetky ostatné súbory cookies sa spracúvanie údajov realizuje na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (právny základ). Okrem toho sa zohľadňuje čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR ako právny základ, to znamená ochrana našich oprávnených záujmov. Naše oprávnené záujmy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR pritom spočívajú hlavne v tom, že vám dokážeme poskytnúť technicky optimalizovanú a tiež užívateľsky vhodnú webovú stránku podľa potrieb a zaručiť bezpečnosť našich systémov.

(5) Piwik Pro

Na analýzu a sledovanie webu využívame službu spoločnosti Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin („Piwik Pro“).

Analýza alebo sledovanie konverzií prebieha na základe vášho súhlasu cez Piwik Pro Cookie Consent Manager (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR ako právny základ). Prostredníctvom súborov cookies sa zhromažďujú údaje o tom, ako používate túto webovú stránku, aby sme mohli ďalej zlepšovať našu webovú stránku a služby. Zahŕňa to tiež osobné údaje vrátane vašej IP adresy, ID používateľa a prístrojov, ako aj prístupy na našu webovú stránku. Vaša IP adresa sa uloží iba v skrátenej forme, takže vám ju už viac nemôžeme prideliť.

Údaje sa uložia vo forme nespracovaných údajov na cloudových serveroch spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited v rámci EÚ na dobu 25 mesiacov a potom sa vymažú.

Správcu značiek Piwik Pro používame na integráciu a správu niektorých služieb tretích strán uvedených v zozname súborov cookies na našej webovej stránke. Piwik Pro Tag Manager umožňuje správu značiek. Vaše nastavenia súhlasu so súbormi cookies sa berú do úvahy aj s ohľadom na nástroje integrované cez manažéra značiek.

Ďalšie informácie o Piwik Pro môžete nájsť tu: https://piwikpro.de/datenschutz/.

(6) YouTube

Používame zásuvné moduly z video platformy YouTube na integráciu videí a ich priame prehrávanie na tejto webovej stránke. Prevádzkovateľom video platformy je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube je spoločnosť prepojená so spoločnosťou Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Integrácia videí YouTube prebieha v takzvanom „režime rozšírenej ochrany údajov“, ktorý začne podľa poskytovateľa ukladať informácie o používateľovi až po prehratí videa. Odovzdanie údajov partnerovi YouTube však nie je nevyhnutne vylúčené z dôvodu rozšírenej ochrany údajov. Pokiaľ si na našej webovej stránke aktivujete vložené videá, vytvorí sa spojenie so servermi YouTube a spustí prenos údajov. Nemáme vplyv na rozsah a obsah údajov, ktoré sa prenášajú aktiváciou zásuvného modulu na YouTube a príp. ďalších partnerov YouTube. Okrem toho bude oznámené serveru YouTube, ktoré z našich stránok ste navštívili. Podľa informácií z YouTube sa tieto informácie používajú okrem iného na zaznamenávanie štatistík videí, zlepšenie vhodnosti pre používateľov a zabránenie neoprávnenému konaniu. YouTube používa súbory cookies na zhromažďovanie informácií o správaní používateľov, pokiaľ ste súhlasili s používaním týchto súborov cookies. Pokiaľ ste prihlásení do svojho účtu YouTube, umožníte službe YouTube priradiť vaše správanie pri surfovaní priamo k vášmu osobnému profilu. Môžete tomu zabrániť tak, že sa pred aktiváciou tlačidla prehrávania odhlásite zo svojho účtu YouTube.

Informácie vytvorené súbormi cookies YouTube o vašom používaní našej webovej stránky sa spravidla prenášajú na server YouTube v USA a tam sa ukladajú. Informácie o ochrane údajov na YouTube nájdete na nasledujúcom odkaze https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

(7) Odkazy na sociálne médiá (SoMe)

Na našej webovej stránke sa nachádzajú odkazy na služby sociálnych médií (SoMe), ako sú Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn a Xing. Po kliknutí na príslušné odkazy alebo integrovanú grafiku SoMe budete presmerovaní na webovú stránku príslušného poskytovateľa. Chceli by sme upozorniť, že v rámci tohto nespracúvame vaše údaje a nie sme zodpovední za obsah webových stránok, na ktoré odkazujeme. V prípade, že použijete odkaz na služby SoMe, musíte zohľadniť príslušné pokyny na používanie údajov a pokyny o ochrane údajov týchto poskytovateľov.

(8) Leták s novinkami

Máte možnosť prihlásiť sa k odberu letáku s novinkami. Keď sa prihlásite na odber letáku s novinkami, získame údaje, ktoré zadáte do vstupnej masky (vrátane mena, priezviska, emailovej adresy). Hviezdičkou (*) označené údaje sú povinné údaje, ktoré potrebujeme na zaslanie letáku s novinkami. Ďalšie dobrovoľné informácie nám umožňujú, aby sme vám zasielali vhodnejšie obsahy.

Údaje, ktoré ste nám poskytli, spracúvame na základe vášho súhlasu získaného vo formulári s objednávkou v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a GDPR (právny základ). Pri objednávaní letáku s novinkami používame takzvaný postup Double-Opt-In, to znamená, že vaša objednávka bude kompletná až potom, keď ste potvrdili svoje prihlásenie prostredníctvom schvaľovacieho emailu, ktorý vám bol zaslaný na tento účel cez naplánovaný odkaz. Zabezpečí to, aby vás nikto iný nemohol prihlásiť na odber nášho letáku s novinkami.

Vaše údaje odovzdávame iným spoločnostiam z podnikateľskej skupiny MEWA, aby sme im umožnili zasielať letáky s novinkami prispôsobené vašej krajine/jazyku a centrálne riadili odoslanie. Údaje budú vymazané ihneď potom, keď nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli získané. Emailová adresa bude uložená dovtedy, kým bude aktívne prihlásenie k odberu noviniek.

Odber letáku s novinkami môžete kedykoľvek vypovedať a zrušiť tak svoj súhlas. Odkaz k zrušeniu nájdete v každom letáku s novinkami.

5 Ako chránime vaše údaje?

Prijímame opatrenia, aby sme zabezpečili bezpečnosť vašich osobných údajov a chránili našu webovú stránku a ďalšie systémy prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení. Vaše údaje sú chránené hlavne pred stratou, zničením, sfalšovaním, manipuláciou a úpravou neoprávnenými osobami, ako aj pred neoprávneným prístupom a neoprávneným zverejnením alebo šírením. Okrem toho sú údaje, ktoré poskytujete prostredníctvom našej webovej stránky, kódované a prenášané pomocou SSL cez internet.

6 Kto dostáva vaše údaje a prenášajú sa do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie?

Najskôr sa o vašich osobných údajoch dozvedia iba naši zamestnanci, ktorí sa podieľajú na technickej, obchodnej alebo redakčnej podpore. Na tieto účely môžu byť odovzdané vaše údaje tiež zamestnancom iných spoločností podnikateľskej skupiny MEWA, pokiaľ je to potrebné pre príslušnú starostlivosť (napr. na zodpovedanie vašej žiadosti). Pokiaľ sa o vás napríklad ako o zákazníka stará iná národná spoločnosť, príslušná žiadosť bude prostredníctvom nášho kontaktného formuláru tiež odoslaná tejto národnej spoločnosti na spracovanie a zodpovedanie otázok.

Okrem toho využívame v rámci vyššie vysvetleného spracúvania údajov externých poskytovateľov služieb, alebo ich poveríme príp. príslušnými službami. V prípade, že poskytovatelia služieb prijímajú vaše osobné údaje ako spracovatelia, sú pri zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi prísne viazaní našimi pokynmi. V nasledujúcom zozname podrobne uvádzame kategórie externých príjemcov:

• poskytovatelia IT služieb, napríklad v súvislosti so správou a hostingom našej webovej stránky alebo jednotlivými službami/funkciami, ako aj pre analýzu/meranie webovej stránky,
• poskytovatelia logistických služieb, aby sme vám mohli zaslať akýkoľvek tovar alebo informačné brožúry, ktoré ste si objednali,
• poskytovatelia platobných služieb a banky pri spracovaní platieb,
• firmy na vymáhanie pohľadávok a právni poradcovia pri uplatňovaní našich nárokov.

Pokiaľ ste súhlasili s používaním súborov cookies služby YouTube, vaše osobné údaje môžu byť príp. prenášané do USA. Príslušný prenos údajov je založený na štandardných zmluvných doložkách, ktoré boli vydané Európskou komisiou, a ktoré sme uzavreli s poskytovateľom služieb. Okrem toho neprenášame vaše osobné údaje do krajín mimo EÚ alebo EHP ani do medzinárodných organizácií v zmysle čl. 4 č. 26 GDPR.

7 Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Ako dotknutá osoba máte podľa zákonných požiadaviek nasledovné práva, ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť v písomnej forme alebo elektronicky u nás alebo našej zodpovednej osoby na uvedených kontaktných adresách (pozri vyššie „Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov a na koho sa môžete obrátiť?“):

Právo na prístup k údajom: Dotknuté osoby sú oprávnené v rámci čl. 15 GDPR kedykoľvek požiadať o potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a ak tomu tak je, má dotknutá osoba v rámci čl. 15 GDPR právo získať prístup k týmto osobným údajom a tiež na niektoré ďalšie informácie (vrátane účelov spracúvania, kategórií osobných údajov, kategórií príjemcov, plánovanej doby uchovávania, ich práv, pôvodu údajov) a získať kópiu príslušných údajov.

Právo na opravu: Dotknuté osoby sú oprávnené požiadať podľa čl. 16 GDPR o opravu osobných údajov, ktoré sú o nich uložené, pokiaľ sú nepresné alebo nesprávne.

Právo na vymazanie: Dotknuté osoby sú oprávnené za podmienok uvedených v čl. 17 GDPR požiadať o okamžité vymazanie príslušných osobných údajov. Právo na vymazanie neexistuje napríklad v tom prípade, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné napr. na splnenie zákonnej povinnosti (napríklad zákonné požiadavky na uchovávanie) alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknuté osoby sú oprávnené za podmienok uvedených v čl. 18 GDPR požiadať o okamžité obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov: Dotknuté osoby majú právo za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR získať osobné údaje, ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR:
Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, ktoré sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. e (plnenie úlohy vo verejnom záujme) alebo článku 6 ods. 1 písm. f GDPR (oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ); platí to tiež pre profilovanie na základe týchto ustanovení. V prípade podania námietky nebudeme dotknuté osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Neplatí to, pokiaľ prevádzkujeme priamy marketing na základe vyššie uvedených ustanovení. Pri námietke proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu nebudú príslušné osobné údaje – bez obmedzenia a nezávisle od zvažovania protichodných záujmov – ďalej spracúvané na tieto účely. Námietky podľa čl. 21 GDPR môžete podať písomne alebo emailom nám alebo našej zodpovednej osobe na uvedené kontaktné adresy (pozri vyššie „Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov a na koho sa môžete obrátiť?“).

Právo na odvolanie súhlasu: Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek odvolať svoje vyjadrenie súhlasu týkajúce sa ochrany osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Dotknuté osoby sú oprávnené podať sťažnosť za podmienok podľa čl. 77 GDPR dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievajú, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, je v rozpore s GDPR. Právo podať sťažnosť existuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy. Dozorný orgán príslušný pre nás je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Iné záležitosti: Pre ďalšie otázky a záležitosti týkajúce sa ochrany údajov je vám k dispozícii naša zodpovedná osoba, ktorú môžete kontaktovať e-mailom na adrese ochranaudajov@mewa.sk.

8 Existuje povinnosť poskytnúť údaje?

Aby sme vám mohli sprístupniť našu webovú stránku a umožnili vám využívať zodpovedajúce služby/funkcie (ako kontaktný formulár, online objednávky atď.), je potrebné, aby ste nám poskytli požadované osobné údaje. Bez týchto údajov nie je možné vyvolanie obsahu našej webovej stránky alebo využívanie príslušných služieb/funkcií.

9 Používajú sa vaše údaje v rámci automatizovaného rozhodovania/profilovania?

V zásade máte právo, aby ste sa nestali predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní – vrátane profilovania –, ktoré má pre vás právne účinky alebo vás podobným spôsobom významne ovplyvňuje. Tieto rozhodnutia spravidla nemusia byť hlavne založené na osobitných kategóriách osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 GDPR. Radi by sme vás upozornili, že na našej webovej stránke nevyužívame príslušné procesy rozhodovania a s tým súvisiace spracúvanie údajov.

10 Môže sa toto vyhlásenie o ochrane údajov zmeniť?

Ďalší rozvoj internetu a našej webovej stránky môže ovplyvniť aj naše vyhlásenie o ochrane údajov. Vyhradzujeme si právo zmeniť v budúcnosti príležitostne toto vyhlásenie o ochrane údajov špecifickej webovej lokality tak, aby vyhovovalo aktuálnym právnym požiadavkám, alebo aby odrážalo doplnky alebo zmeny našej webovej lokality. Pre vašu návštevu platí vždy aktuálna verzia tohto vyhlásenia o ochrane údajov, ktoré si môžete vyvolať na každej podstránke pod odkazom „Ochrana údajov“.

11 Ako zaobchádzame s ostatnými údajmi o zákazníkoch?

Okrem tohto vyhlásenia o ochrane údajov špecifického pre webovú stránku upozorňujeme tiež na naše všeobecné informácie o „zaobchádzaní s osobnými údajmi“, ktoré upravujú iným spôsobom spracúvanie osobných údajov zákazníkov a sú dostupné aj v digitálnej podobe na nasledujúcom odkaze: Kliknite, prosím, tu.

Stav: November 2021