Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1 Ako zaobchádzame s osobnými údajmi?

Ochrane a bezpečnosti osobných údajov prikladáme veľký význam. Vaše osobné údaje budeme spracúvať v súvislosti s touto webovou stránkou za dodržiavania príslušných predpisov o ochrane údajov. Pri spracúvaní osobných údajov sa na nás vzťahujú hlavne ustanovenia európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Radi by sme posilnili dôveru používateľov v našu ponuku a z tohto dôvodu zverejnili zaobchádzanie s osobnými údajmi a podrobne vás informovali o spracúvaní vašich údajov, ako aj o vašich právach podľa čl. 12, 13, 14 a 21 GDPR. V tomto vyhlásení o ochrane údajov, špecifickom pre webovú stránku, sa dozviete, ktoré osobné údaje sa zaznamenávajú pri používaní tejto webovej stránky a ako zaobchádzame s týmito údajmi a informáciami.

2 Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov a na koho sa môžete obrátiť?

Zodpovednou osobou za spracúvanie údajov v zmysle GDPR a ďalších predpisov o ochrane údajov je:

MEWA Textil-Service SR s.r.o.
Varšavská 29
Bratislava 831 02

Telefón do centrály: +421 2 446 360 97
E-Mail: info@mewa.sk

Kontakt na zodpovednú osobu za spracúvanie údajov v zmysle GDPR:

MEWA Textil-Service SR s.r.o.
Úradník pre ochranu údajov
Varšavská 29
Bratislava 831 02

E-Mail: ochranaudajov@mewa.sk

3 Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú údaje a informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

4 Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje? Na akom právnom základe spracúvanie prebieha?

Osobné údaje spracúvame na stanovené účely, ktoré pre vašu informovanosť podrobne vysvetlíme v nasledujúcej časti. V akom rozsahu a akým spôsobom sa vaše údaje konkrétne spracúvajú, závisí najmä od toho, aké služby, funkcie a ponuky na našej webovej stránke individuálne využívate. Spracúvame údaje hlavne preto, aby…

• ste mohli zobraziť a navštíviť našu webovú stránku, a aby sme dokázali chrániť našu webovú stránku a iné systémy pred bezpečnostnými rizikami;
• ste mohli s nami nadviazať kontakt (otázky prostredníctvom e-mailu);
• sme mohli optimalizovať obsah našej webovej stránky a upraviť ju tak, aby bola príjemná pre používateľov a prispôsobená vašim potrebám (vrátane zobrazovania reklamy, ktorá zodpovedá vašim záujmom na iných webových stránkach).

K ďalšiemu spracúvaniu vašich osobných údajov, než je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane údajov, dochádza iba v prípadoch, v ktorých nás k tomu výslovne oprávňuje alebo zaväzuje zákonné ustanovenie, alebo ak ste so spracúvaním údajov výslovne súhlasili. O prípadných zmenách účelu vás budeme informovať pri zohľadnení zákonných požiadaviek.

(1) Zobrazenie a návšteva našej webovej stránky
Našu webovú stránku môžete navštíviť iba na informačné účely bez poskytovania akýchkoľvek ďalších údajov o vašej osobe. O vašej návšteve našej webovej stránky sa v tomto prípade automaticky uložia iba technické prístupové údaje prenášané prostredníctvom vášho prehliadača, to znamená názov vášho poskytovateľa internetových služieb, stránka, z ktorej ste nás navštívili, dátum a čas vašej návštevy a identifikačné údaje používaného prehliadača/operačného systému. Webový server pritom v nevyhnutnom prípade uloží tiež vašu IP adresu, ktorá môže za istých okolností napr. umožniť priradenie k vašej osobe. Okrem toho používame súbory cookies na sprístupnenie našej webovej stránky optimalizovaným spôsobom podľa potrieb tiež na čisto informačné účely (kvôli podrobnostiam a vašim príslušným možnostiam úpravy pozri nižšie v odstavci „Používanie cookies a príslušných funkcií/technológií“). K zlúčeniu prístupových údajov s inými zdrojmi údajov nedôjde, údaje sa tiež nevyhodnocujú na marketingové účely.

Ukladanie vyššie uvedených prístupových údajov sa realizuje v rámci takzvaných protokolových súborov servera na našom webovom serveri a je z technických dôvodov potrebné na zabezpečenie funkčnej webovej stránky a systému. Okrem vyššie uvedených účelov používame prístupové údaje iba na úpravu a optimalizáciu našej webovej stránky podľa potreby čisto štatisticky a bez vyvodzovania akýchkoľvek záverov o vašej osobe.

Pokiaľ navštívite našu webovú stránku, aby ste sa dozvedeli o našej ponuke pracovných miest a iných služieb alebo ich využili, realizuje sa dočasné uloženie prístupových údajov a protokolových súborov na základe článku 6 ods. 1 písm. b GDPR (právny základ) najmä na vykonávanie predzmluvných opatrení. Okrem toho slúži čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR ako právny základ na dočasné uloženie prístupových údajov a protokolových súborov. Naším oprávneným záujmom je pritom, aby sme vám poskytli technicky funkčnú a užívateľsky vhodnú webovú stránku a zaručili bezpečnosť našich systémov.

Prístupové údaje, ktoré sme získali v rámci používania našej webovej stránky, sa uchovávajú iba po dobu, počas ktorej sú tieto údaje potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov. Vaša IP adresa bude pritom uložená na našom webovom serveri maximálne 35 dní.

(2) Kontaktné žiadosti
Osobné údaje zhromažďujeme a ukladáme, ak nám ich odošlete alebo ak nás kontaktujete iným spôsobom (napríklad e-mailom). Je to na vašom rozhodnutí, či a aké informácie nám poskytnete, keď nás budete kontaktovať. Pokiaľ nás budete kontaktovať e-mailom, uložíme údaje, ktoré ste nám poskytli.

Pokiaľ s nami nadviažete kontakt v rámci existujúceho zmluvného vzťahu alebo nás vopred kontaktujete so žiadosťou o informácie o našej ponuke pracovných miest alebo iných našich službách, budú spracúvané údaje a informácie, ktoré ste nám poskytli, na účely spracovania a zodpovedania vašej žiadosti o kontakt podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR (právny základ). Uloženie technických prístupových údajov, ktoré boli zaznamenané počas odosielania, sa realizuje na účely technickej prípravy možností kontaktu a zaistenia bezpečnosti systému na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR (právny základ) a slúži na zachovanie oprávnených záujmov.

Osobné údaje získané v súvislosti s vaším nadviazaním kontaktu ukladáme na účely a na dobu spracovania vašej požiadavky. Technické prístupové údaje, ktoré boli uložené v tejto súvislosti, budú uchovávané len po dobu, počas ktorej sú tieto údaje potrebné z technických dôvodov, hlavne z dôvodu funkčnej prípravy možností nadviazania kontaktu a zaistenia systémovej bezpečnosti. Vaša IP adresa bude pritom uložená na našom webovom serveri maximálne 35 dní.

(3) Používanie cookies a príslušných funkcií/technológií
Aby bola návšteva našej webovej stránky atraktívna a aby sme vám umožnili používanie určitých funkcií, používame v niektorých oblastiach takzvané cookies. Cookies sú súbory, ktoré sa pri návšteve našej webovej stránky ukladajú na váš pevný disk alebo do vyrovnávacej pamäte vášho internetového prehliadača. Okrem toho označujeme ako súbory „cookies“ tiež webové majáky a iné porovnateľné technológie ukladania dát na sledovanie aktivít používateľov. Webové majáky sú väčšinou priehľadné grafické/obrazové prvky, spravidla nie sú väčšie než 1 x 1 pixel, ktoré sú integrované do webovej stránky a pomocou ktorých sa dajú na vašich zariadeniach identifikovať súbory cookies.

Súbory cookies používame na jednej strane na ukladanie informácií týkajúcich sa relácie v rámci webovej stránky. Platnosť týchto súborov cookies uplynie na konci relácie/relácie prehliadača (takzvané krátkodobé súbory cookies) a neukladajú sa natrvalo. Iné súbory cookies zostávajú vo vašom počítači aj po uplynutí príslušnej relácie/relácie prehliadača a umožňujú nám znova identifikovať váš počítač pri ďalšej návšteve (takzvané perzistentné/dlhodobé súbory cookies). Perzistentné súbory cookies sa automaticky vymažú po určitej dobe, ktorá sa môže líšiť v závislosti od typu cookies.

Súbory cookies sa dajú rozdeliť najmä do nasledujúcich kategórií/typov súborov cookies:

• Potrebné cookies
Súbory cookies na nevyhnutné vykonávanie špecifických funkcií webovej stránky
• Analytické/sledovacie cookies
Súbory cookies na vykonávanie analýz údajov o polohe, záujmoch návštevníkov a podobne, aby sme získali informácie o návštevníkoch našej webovej stránky a požadovaných obsahoch

Našu webovú stránku môžete samozrejme navštíviť aj bez používania súborov cookies. Používanie súborov cookies na vašom počítači môžete tiež deaktivovať tak, že zmeníte nastavenia prehliadača pre cookies. Postup na deaktiváciu súborov cookies môžete pravidelne získať prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vášho internetového prehliadača. Upozorňujeme vás ale, že tieto nastavenia môžu ovplyvniť plnú dostupnosť a funkčnosť našej webovej stránky. Pre ďalšie možnosti nastavenia a deaktivácie špecifické pre súbory cookies si okrem toho pozrite následne používané jednotlivé vysvetlenia k súborom cookies používaným pri návšteve našej webovej stránky a príslušným funkciám/technológiám.

Na našej webovej stránke používame správu súhlasov poskytovateľa Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin („Piwik Pro“). Ide pritom o plugin (doplnok), pomocou ktorého možno získať súhlas s používaním súborov cookies a/alebo porovnateľných technológií. Samotný Piwik Pro pritom nezhromažďuje osobné údaje. Prostredníctvom správy súhlasov Piwik Pro môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia, ktoré ste si zvolili, a kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním súborov cookies a technológií, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné. Správu súhlasu Piwik Pro môžete otvoriť prostredníctvom nasledujúceho odkazu:

Zmeniť nastavenia súborov cookies/Zrušiť súhlas

Nastavenia ochrany osobných údajov

 

Niektoré súbory cookies, ktoré používame na našej webovej stránke, pochádzajú od tretích strán, ktoré nám pomáhajú analyzovať účinnosť obsahov našej webovej stránky a záujmy našich návštevníkov, merať výkonnosť našej webovej stránky, zamerať potrebnú reklamu a iný obsah na naše alebo iné webové stránky, prípadne s vami komunikovať. V rámci našej webovej stránky používame súbory cookies prvej strany (viditeľné iba z domény, ktorú ste práve navštívili), ako aj súbory cookies tretích strán (viditeľné naprieč doménami a pravidelne používané tretími stranami). Podrobne:

Potrebné cookies:

Názov cookie Platnosť Popis/vysvetlivky
ppms_privacy_
365 dní Súbor cookie umožňuje získať a uložiť súhlas návštevníka webovej stránky na používanie súborov cookies a/alebo porovnateľných technológií. Používa ho Piwik Pro.
cookie-notification 12 rokov Tento súbor cookie ukladá potvrdenie všeobecného upozornenia o cookie.
anonymous-consents 365 dní Ukladá rôzne údaje o súhlase používateľa a informácie, s ktorými môžu používatelia interagovať.
JSESSIONID 1 deň Uchováva stavy používateľa pri všetkých vyžiadaniach stránok.
_stg_debug / stg_debug 14 dní Určuje, či sa má zobrazovať ladiaci nástroj Piwik Pro Tag Manager. Po zatvorení ladiaceho nástroja sa cookie odstráni. Tento cookie používa Piwik Pro.
viewport 365 dní Uloží aktuálnu verziu rozloženia strany/veľkosť strany. Názorné hodnoty: lg, xxs, xxl

Analytické/sledovacie cookies:

Názov cookie Platnosť Popis/vysvetlivky
_pk_ses 30 minút Zobrazuje aktívnu reláciu návštevníka. Pokiaľ tento cookie nie je prítomný, bola relácia pred vyše 30 minútami ukončená a započítaná v cookie typu pk_id. Tento cookie používa Piwik Pro.
_pk_id 13 mesiacov Používa sa na identifikáciu návštevníkov a zaznamenávanie ich rôznych charakteristík. Tento cookie používa Piwik Pro.
_pk_cvar 30 minút Obsahuje používateľom definované premenné nastavené pri predchádzajúcom zobrazení stránky. V štandardných nastaveniach nie je aktivovaný. Vyžaduje si použitie metódy storeCustomVariablesInCookie() pre objekt Javascript Tracker. Tento cookie používa Piwik Pro.
piwik_auth 24 minút Ukladá informácie o relácii pre používateľské rozhranie (UI) Piwik PRO. Pokiaľ je tento súbor cookie platný a obsahuje prihlasovací parameter pre login a token_auth, návštevník sa považuje za prihláseného a cookie PIWIK_SESSID sa aktualizuje.
PIWIK_SESSID 24 minút Ukladá ID relácie PHP. Tento cookie používa Piwik Pro.
app_id 365 dní Tento cookie sa používa na odovzdávanie ID stránky alebo aplikácie medzi modulmi Piwik PRO: Analytics, Tag Manager, Audience Manager, Consent Manager, Administration.
stg_traffic_source_priority 24 minút Ukladá typ zdroja návštevníka, ktorý predstavuje spôsob, akým sa návštevník dostane na našu webovú stránku. Tento cookie používa Piwik Pro.
stg_last_interaction 365 dní Zisťuje, či relácia posledného návštevníka stále prebieha alebo či sa začala nová relácia. Tento cookie používa Piwik Pro.
stg_returning_visitor 365 dní Zisťuje, či už bol návštevník na našej webovej stránke. Tento cookie používa Piwik Pro.
stg_fired__ Relácia Zisťuje, či bola kombinácia tagu a spúšťača aktivovaná počas aktuálnej relácie návštevníka. Tento cookie používa Piwik Pro.
stg_utm_campaign/
stg_pk_campaign Relácia Ukladá názov kampane, ktorá návštevníka priviedla na našu webovú stránku. Tento cookie používa Piwik Pro.
stg_externalReferrer Relácia Uloží URL webovej stránky, ktorá priviedla návštevníka na našu webovú stránku. Tento cookie používa Piwik Pro.
stg_opt_out_simulate 365 dní Používa sa na simuláciu správania úryvku opt-out v ladiacom programe. Vypne všetky sledovacie tagy v testovanej doméne. Tento cookie používa Piwik Pro.
_stg_optout 365 dní Cookie sa používa na vypnutie všetkých sledovacích tagov v testovanej doméne. Tento cookie používa Piwik Pro.
csrftoken 8 hodín Tento súbor cookie sa používa iba pre používateľov Piwik Pro. Uloží token CSRF na zabezpečenie formulárov Piwik Pro. Tento cookie používa Piwik Pro.
_fw_crm_v 1 rok Freshdesk identifikácia na sledovanie chatových relácií medzi návštevami.

Ukladanie informácií na vašom koncovom zariadení (napr. PC, smartfón) a tiež príp. prístup na informácie uložené vo vašom koncovom zariadení prebiehajú na základe národných vykonávacích predpisov pre čl. 5 ods. 3 veta druhá smernice o súkromí a elektronických komunikáciách, pokiaľ je spracúvanie informácií bezpodmienečne potrebné, aby bolo možné umožniť vám vami výslovne želané používanie našej webovej stránky. Ukladanie informácií na vašom koncovom zariadení nad rámec uvedeného prebieha na základe vášho súhlasu podľa národného vykonávacieho predpisu pre čl. 5 ods. 3 veta prvá smernice o súkromí a elektronických komunikáciách. Spôsoby spracúvania údajov a ich právne základy vymenované v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov platia výhradne pre ďalšie spracúvanie osobných údajov, pokiaľ boli tieto údaje získané formou uloženia informácií, resp. prístupu k nim na vašom koncovom zariadení.

Ďalšie spracúvanie údajov založené na súboroch cookies sa realizuje v prípade potrebných súborov cookies na základe článku 6 ods. 1 písm. b GDPR (právny základ) na poskytnutie ponuky s informáciami a čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR (právny základ), aby sme splnili naše právne povinnosti a aby sme vám poskytli predovšetkým jednoduchú a zdokumentovanú možnosť udeliť alebo neudeliť váš súhlas s používaním súborov cookies. Pre všetky ostatné súbory cookies sa spracúvanie údajov realizuje na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR (právny základ). Okrem toho prichádza do úvahy ako právny základ aj čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – čiže zachovanie našich oprávnených záujmov. Naše oprávnené záujmy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR pritom spočívajú predovšetkým v tom, aby sme vám mohli poskytnúť technicky optimalizovanú a ľahko ovládateľnú webovú stránku zodpovedajúcu vašim potrebám a tiež zaručiť bezpečnosť našich systémov.

(4) Piwik Pro
Na analýzu a sledovanie webu využívame službu spoločnosti Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin („Piwik Pro“).

Analýza alebo sledovanie konverzií prebieha na základe vášho súhlasu cez Piwik Pro Cookie Consent Manager (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR ako právny základ). Prostredníctvom súborov cookies sa zhromažďujú údaje o tom, ako používate túto webovú stránku, aby sme mohli ďalej zlepšovať našu webovú stránku a služby. Zahŕňa to tiež osobné údaje vrátane vašej IP adresy, ID používateľa a prístrojov, ako aj prístupy na našu webovú stránku. Vaša IP adresa sa pritom uloží len v skrátenej forme, preto ju ani nedokážeme priradiť k vašej osobe.

Údaje sa uložia vo forme nespracovaných údajov na cloudových serveroch spoločnosti Microsoft Ireland Operations Limited v rámci EÚ na dobu 25 mesiacov a potom sa vymažú.

Správcu značiek Piwik Pro používame na integráciu a správu niektorých služieb tretích strán uvedených v zozname súborov cookies na našej webovej stránke. Piwik Pro Tag Manager umožňuje správu značiek. Vaše nastavenia súhlasu so súbormi cookies sa berú do úvahy aj s ohľadom na nástroje integrované cez Tag Manager.

Ďalšie informácie o Piwik Pro môžete nájsť tu: https://piwikpro.de/datenschutz

(5) Odkazy na sociálne médiá (SoMe)
Na našej webovej stránke sú integrované odkazy na sociálne médiá (SoMe) ako Facebook, X (pôvodne Twitter), Instagram, YouTube, Xing a LinkedIn. Po kliknutí na príslušné odkazy, resp. integrovanú grafiku SoMe budete presmerovaní na webovú stránku príslušného poskytovateľa. Upozorňujeme na to, že v rámci toho neprebieha z našej strany žiadne spracúvanie vašich údajov a že nie sme zodpovední za obsahy internetových stránok, na ktoré odkazujeme. Pre prípad, že nasledujete odkaz na služby SoMe, zohľadnite, prosím, príslušné smernice o používaní údajov a zásady ochrany údajov týchto poskytovateľov.

(6) Portál pre uchádzačov o pracovné miesto
Náš portál pre uchádzačov o pracovné miesto je napojený cez tzv. HTML snippet. Kliknutie na ponuku pracovného miesta vás presmeruje na náš portál pre uchádzačov o pracovné miesto. Pre prípad, že nasledujete odkaz na náš portál pre uchádzačov o pracovné miesto, zohľadnite, prosím, tam uvedené zásady ochrany údajov.

5 Ako chránime vaše údaje?

Prijímame opatrenia, aby sme zabezpečili bezpečnosť vašich osobných údajov a chránili našu webovú stránku a ďalšie systémy prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení. Vaše údaje sú chránené hlavne pred stratou, zničením, sfalšovaním, manipuláciou a úpravou neoprávnenými osobami, ako aj pred neoprávneným prístupom a neoprávneným zverejnením alebo šírením. Okrem toho sa údaje, ktoré ste nám oznámili cez našu webovú stránku, prenášajú po internete zašifrované pomocou technológie SSL.

6 Kto dostáva vaše údaje a prenášajú sa do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie?

Najskôr sa o vašich osobných údajoch dozvedia iba naši zamestnanci, ktorí sa podieľajú na technickej, obchodnej alebo redakčnej podpore. Na tieto účely môžu byť odovzdané vaše údaje tiež zamestnancom iných spoločností podnikateľskej skupiny Mewa, pokiaľ je to potrebné pre príslušnú starostlivosť (napr. na zodpovedanie vašej žiadosti). Pokiaľ sa o vás napríklad ako o zákazníka stará iná národná spoločnosť, príslušná e-mailová žiadosť bude taktiež odoslaná tejto národnej spoločnosti na spracovanie a zodpovedanie otázok.

Okrem toho využívame v rámci vyššie vysvetleného spracúvania údajov externých poskytovateľov služieb, resp. ich poveríme príp. príslušnými úkonmi. V prípade, že poskytovatelia služieb prijímajú vaše osobné údaje ako sprostredkovatelia, sú pri zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi prísne viazaní našimi pokynmi. V nasledujúcom zozname podrobne uvádzame kategórie externých príjemcov:

• poskytovatelia IT služieb, napríklad v súvislosti so správou a hostingom našej webovej stránky alebo jednotlivými službami/funkciami, ako aj pre analýzu/meranie webovej stránky,
• poskytovatelia platobných služieb a banky pri spracúvaní platieb,
• firmy na vymáhanie pohľadávok a právni poradcovia pri uplatňovaní našich nárokov.

7 Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Ako dotknutá osoba máte podľa zákonných požiadaviek nasledovné práva, ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť v písomnej forme alebo elektronicky u nás alebo našej zodpovednej osoby na uvedených kontaktných adresách (pozri vyššie „Kto je zodpovedný za spracúvanie údajov a na koho sa môžete obrátiť?“):

• právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas udelený podľa zákona o ochrane údajov (čl. 7 ods. 3 GDPR) s účinnosťou do budúcnosti,
• právo na informácie (čl. 15 GDPR),
• právo na opravu (čl. 16 GDPR),
• právo na vymazanie (čl. 17 GDPR); pokiaľ Mewa musí údaje uchovávať zo zákonných dôvodov, tak budú zamknuté podľa predpisov práva o ochrane údajov,
• právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR),
• právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR),
• právo podať námietku (čl. 21 GDPR; v prípade spracúvania údajov na základe nášho oprávneného záujmu),
• právo podať sťažnosť na dozornom úrade (čl. 77 GDPR)

8 Môže sa toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov zmeniť?

Ďalší rozvoj internetu a našej webovej stránky môže ovplyvniť aj naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Vyhradzujeme si právo zmeniť v budúcnosti príležitostne toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov špecifické pre webovú stránku tak, aby vyhovovalo aktuálnym právnym požiadavkám alebo aby odrážalo doplnky alebo zmeny našej webovej prezentácie. Pre vašu návštevu platí vždy aktuálna verzia tohto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré si môžete vyvolať na každej podstránke pod odkazom „Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“.

Stav: November 2023