W skrócie to co najważniejsze

Zagadnienie ochrony danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. W poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych przedstawiono szczegółowo, co dokładnie dzieje się z danymi osób przeglądających strony internetowej naszej firmy.

Deklaracja ochrony danych osobowych

1 Jak postępujemy z danymi osobowymi?

Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Dane osobowe użytkownika są przez nas przetwarzane w związku z niniejszą stroną internetową z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych podlegamy w szczególności postanowieniom europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Pragniemy zwiększyć zaufanie użytkowników odnośnie do naszej oferty i z tego powodu otwarcie informujemy o postępowaniu z danymi osobowymi, w szczególności o przetwarzaniu danych użytkownika oraz jego prawach, zgodnie z art. 12, 13, 14 i 21 RODO. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych dotyczącym strony internetowej opisujemy, jakie dane osobowe rejestrujemy w ramach korzystania z naszej strony internetowej dostępnej pod adresem www.mewa.pl oraz jak postępujemy z tymi danymi i informacjami.

2 Kto odpowiada za przetwarzanie danych i do kogo można się zwracać?

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w rozumieniu RODO i innych przepisów o ochronie danych jest: MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG ul. Andersa 15 41-200 Sosnowiec Telefon do centrali: +48 32 363 82 60 E-Mail: info@mewa-service.pl Kontakt do zakładowego inspektora ds. ochrony danych: MEWA Textil-Service SE & Co. Management OHG Inspektor ds. ochrony danych ul. Andersa 15 41-200 SosnowiecE-Mail: ochronadanychosobowych@mewa-service.pl

3 Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszystkie dane i informacje, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

4 W jakich celach przetwarzamy dane osobowe użytkownika? Na jakiej podstawie prawnej się to odbywa?

Przetwarzamy dane osobowe w określonych celach, które wyjaśniamy szczegółowo poniżej. Konkretny zakres i sposób przetwarzania danych użytkownika jest zależny w szczególności od tego, z jakich usług, funkcjonalności i ofert naszej strony internetowej użytkownik korzysta. Dane przetwarzamy zwłaszcza po to, by… • umożliwić użytkownikowi otworzenie i odwiedzenie naszej strony internetowej oraz aby chronić naszą stronę internetową i pozostałe systemy przed zagrożeniami; • umożliwić użytkownikowi nawiązanie kontaktu z nami (formularz kontaktowy / zapytania przez e-mail); • umożliwić użytkownikowi złożenie aplikacji online; • umożliwić nam optymalizowanie treści naszej strony internetowej pod kątem przyjazności dla użytkownika i jego potrzeb (łącznie z wyświetlaniem na tej i innych stronach internetowych reklam pasujących do zainteresowań użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w zakresie wykraczającym poza opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych odbywa się tylko w przypadkach, w których zezwalają nam na to lub zobowiązują nas do tego obowiązujące przepisy prawne albo użytkownik wyraźnie udzielił zgody na takie przetwarzanie danych. O ewentualnych zmianach celów powiadomimy użytkownika w odpowiedni sposób z uwzględnieniem warunków prawnych.

(1) Otworzenie i wizyta na naszej stronie internetowej

Użytkownik może odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania danych dotyczących swojej osoby wyłącznie w celu uzyskania informacji. W tym przypadku w ramach wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zapisywane są jedynie techniczne dane dostępowe przekazane przez przeglądarkę użytkownika, tj. nazwa dostawcy usługi internetowej, strona, z której użytkownik nas odwiedził, data i godzina wizyty oraz dane umożliwiające rozpoznanie użytego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej. Serwer sieci web może przy tym zapisywać również adres IP, który w określonych warunkach może pozwolić na ew. powiązanie z osobą użytkownika. Ponadto używamy plików cookie, aby móc udostępniać naszą stronę internetową w sposób zoptymalizowany i dopasowany do potrzeb użytkownika także w przypadku korzystania w celach czysto informacyjnych (szczegółowe informacje i odpowiednie opcje prezentacji – patrz poniżej w rozdziale „Korzystanie z plików cookie i związanych z nimi funkcji/technologii”). Dane dostępowe nie zostaną połączone z innymi źródłami danych, nie nastąpi również analiza danych w celach marketingowych. Zapisywanie ww. danych dostępowych odbywa się w ramach tak zwanych plików dziennika serwera na naszym serwerze sieci web i jest wymagane ze względów technicznych do udostępniania funkcjonalnej strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Poza powyższymi celami wykorzystujemy dane dostępowe wyłącznie do zgodnego z potrzebami prezentowania i optymalizowania naszej oferty internetowej jedynie w celach statystycznych i bez powiązania z osobą użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, aby uzyskać informacje o naszej ofercie towarów i innych usługach lub chce z nich skorzystać, następuje wtedy tymczasowe zapisanie danych dostępowych i plików dziennika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawa prawna), w szczególności w celu zrealizowania działań przedumownych. Ponadto podstawę prawną do tymczasowego zapisania danych dostępowych i plików dziennika stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest przy tym możliwość udostępnienia użytkownikowi funkcjonalnej pod względem technicznym i przyjaznej w obsłudze strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów. Dane dostępowe zarejestrowane w ramach korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane wyłącznie przez okres, w którym dane te są wymagane do zrealizowania wyżej określonych celów. Adres IP użytkownika jest przy tym zapisywany na naszym serwerze sieci web na okres maksymalnie 35 dni.

(2) Formularz kontaktowy /Prośba o kontakt

Dane osobowe są przez nas gromadzone i zapisywane, gdy użytkownik wprowadzi je w odpowiednim formularzu kontaktowym na naszej stronie internetowej i przekaże je nam lub też skontaktuje się z nami w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty e-mail). Użytkownik we własnym zakresie decyduje, czy i jakie informacje przekazać nam przy nawiązywaniu kontaktu. W przypadku kontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, zapisujemy dane przekazane przez użytkownika. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej gromadzimy dane przekazane przez użytkownika w oknie wprowadzania danych (m.in. imię, nazwisko, adres i indywidualna wiadomość. Dane oznaczone symbolem gwiazdki (*) to informacje obowiązkowe, których potrzebujemy do prawidłowego udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Pozostałe dobrowolne informacje umożliwiają nam lepiej przyporządkować i opracować złożone zapytanie. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej w momencie wysłania zapisywane są również następujące techniczne dane dostępowe: data i godzina wysłania zapytania oraz adres IP użytkownika. W przypadku kontaktu z nami w ramach istniejącego stosunku umownego lub w celu uzyskania informacji o naszej ofercie towarów lub pozostałych usługach, dane i informacje przekazane przez użytkownika są przetwarzane w celu opracowania zapytania i udzielenia odpowiedzi na nie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podstawa prawna). Zapisywanie technicznych danych dostępowych zarejestrowanych w trakcie procesu wysyłania odbywa się w celu technicznego udostępnienia możliwości kontaktu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawa prawna) i służy ochronie uzasadnionych interesów. Dane osobowe zarejestrowane w związku z nawiązaniem kontaktu przez użytkownika zapisujemy w celach i przez okres opracowywania zapytania. Zapisane w związku z tym techniczne dane dostępowe są przechowywane wyłącznie przez okres, w którym dane te są potrzebne z przyczyn technicznych, zwłaszcza w celu sprawnego udostępnienia możliwości nawiązania kontaktu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Adres IP użytkownika jest przy tym zapisywany na naszym serwerze sieci web na okres maksymalnie 35 dni.

(3) Aplikowanie online do MEWA

Użytkownik może przekazać nam dokumenty aplikacyjne przez Internet. W tym celu można wypełnić formularz kontaktowy i podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numery telefonów, datę urodzenia i adres e-mail) oraz życzenia dotyczące zatrudnienia i dane odnośnie do kariery zawodowej (ukończenie szkoły, wykształcenie/studia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków, umiejętności IT i inne umiejętności) (por. wyżej) lub też wprowadzić te dane w internetowym kwestionariuszu rekrutacyjnym. W internetowym kwestionariuszu rekrutacyjnym gromadzone są dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numery telefonów, data urodzenia, miejsce urodzenia i adres e-mail) oraz informacje dotyczące motywacji do zatrudnienia, o ukończonych szkołach, wykształceniu zawodowym, ukończonych studiach, doświadczeniu praktycznym, znajomości języków, umiejętnościach IT i innych umiejętnościach. Dodatkowo użytkownik może przesłać list motywacyjny i życiorys. Dane zgromadzone w ramach internetowego kwestionariusza rekrutacyjnego są przekazywane do tej spółki MEWA, która rekrutuje na stanowisko pracy lub zatrudnia i która je zapisuje i przetwarza na własną odpowiedzialność w celach związanych z procesem rekrutacji. Przedsiębiorstwo Grupy MEWA, które rekrutuje na stanowisko pracy lub zatrudnia, zapisuje dokumenty rekrutacyjne i dane osoby użytkownika związane z procesem rekrutacji zasadniczo na okres maksymalnie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, o ile dłuższy lub krótszy okres przechowywania tych danych nie jest wymagany ze względów prawnych. W przypadku ubiegania się o wolne stanowisko w dziale sprzedaży, dane zgromadzone w ramach internetowego kwestionariusza rekrutacyjnego na zlecenie spółki MEWA, która rekrutuje na stanowisko pracy są zapisywane w drodze przetwarzania zlecenia przez spółkę Knowledge Network GmbH na czas trwania procesu rekrutacyjnego. Na życzenie użytkownika zarejestrowane dane są ponadto gromadzone w celu uwzględnienia w innych procesach rekrutacji na stanowisko pracy w Grupie MEWA. Zgodę na uwzględnienie aplikacji w innych konkursach na stanowisko pracy można wyrazić w ramach internetowego procesu rekrutacji na podstawie następującego oświadczenia o wyrażeniu zgody: „Wyrażam zgodę na to, aby w okresie dwóch lat moje dane aplikacyjne były uwzględniane w innych procesach rekrutacji na stanowisko pracy w spółkach Grupy MEWA w kraju i zagranicą zgodnie z oświadczeniem o ochronie danych. Jeżeli zmienię zdanie, mogę w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość wysyłając e-mail na adres karriere@mewa.de. Zapoznałem(-am) się z pozostałymi informacjami o ochronie danych oraz o postępowaniu z moimi danymi aplikacyjnymi podanymi w oświadczeniu o ochronie danych”. Jeżeli użytkownik wycofa zgodę wysyłając e-mail, to dane aplikacyjne użytkownika zostaną usunięte w ciągu wspomnianego okresu sześciu miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Przetwarzanie danych przekazanych przez użytkownika w ramach rekrutacji online odbywa się w celu podjęcia decyzji o ustanowieniu i zrealizowaniu stosunku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO lub w ramach realizacji naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawa prawna) lub przy odpowiednio udzielonej zgodzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (podstawa prawna).

(4) Korzystanie z plików cookie i związanych z nimi funkcji/technologii

Aby zwiększyć atrakcyjność wizyty na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, w niektórych obszarach wykorzystujemy tzw. pliki cookie (ang. ciasteczka). Pliki cookie to pliki, które są zapisywane na dysku twardym lub w pamięci pośredniej przeglądarki internetowej użytkownika podczas wizyty na naszej stronie internetowej. Ponadto mianem plików cookie określamy także sygnały nawigacyjne (web beacons) oraz inne porównywalne technologie zapisywania danych na potrzeby śledzenia działań użytkownika. Sygnały web beacons są zazwyczaj przezroczystymi elementami graficznymi/obrazów, z reguły nie większymi niż 1 × 1 piksel, które są integrowane ze stroną internetową i które umożliwiają rozpoznawanie plików cookie na urządzeniach użytkownika. Pliki cookie stosujemy po pierwsze do zapisywania informacji istotnych dla danej sesji strony internetowej. Te pliki cookie wygasają po zakończeniu sesji / sesji przeglądarki (tzw. krótkotrwałe pliki cookie) i nie są zapisywane trwale. Inne pliki cookie pozostają na komputerze po zakończeniu danej sesji / sesji przeglądarki i umożliwiają nam rozpoznanie komputera użytkownika przy kolejnej wizycie (tzw. trwałe pliki cookie). Trwałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od rodzaju plików cookie. Pliki cookie można podzielić zwłaszcza na następujące kategorie / typy plików cookie: Niezbędne pliki cookie: Pliki cookie do wykonania niezbędnych specyficznych funkcjonalności strony internetowej Funkcjonalne pliki cookie: Pliki cookie, które służą do umożliwienia usług i funkcjonalności i/lub zwiększenia użyteczności strony internetowej Użytkowe pliki cookie: Pliki cookie służące do pomiaru skuteczności naszej strony internetowej i zawartych na niej treści Pliki cookie analityczne/do śledzenia: Pliki cookie służące do przeprowadzania analiz danych dotyczących lokalizacji, zainteresowań osób odwiedzających itp., w celu uzyskania informacji o osobach odwiedzających naszą stronę internetową i wywołanych treściach Pliki cookie reklamowe / typu targeting: Pliki cookie do celów włączania reklam i ogłoszeń na stronach internetowych w całej sieci Internet, w szczególności w celu dostarczania reklam i ogłoszeń pasujących do surfowania / zainteresowań użytkownika Pliki cookie do przesyłania wiadomości: Pliki cookie do zastosowania technologii przesyłania wiadomości Pliki cookie mediów społecznościowych: Pliki cookie do korzystania z funkcji mediów społecznościowych takich jak udostępnianie, wysyłanie i polecanie stron internetowych innym osobom Oczywiście odwiedzanie naszej strony internetowej jest możliwe także bez użycia plików cookie. Użytkownik może dezaktywować stosowanie plików cookie na swoim komputerze zmieniając ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookie. Sposób dezaktywowania plików cookie jest opisany w funkcji pomocy danej przeglądarki internetowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że te ustawienia mogą wpłynąć negatywnie na pełną dostępność i funkcjonalność naszej strony internetowej. Szczegółowe możliwości ustawień i dezaktywowania związane z plikami cookie opisano poniżej w poszczególnych objaśnieniach plików cookie stosowanych w ramach wizyty na naszej stronie internetowej i związanych z nimi funkcji/technologii. W ramach naszej strony internetowej korzystamy z usługi Consent Manager oferowanej przez firmę Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin („Piwik Pro”).. Jest to wtyczka, która umożliwia nam uzyskanie zgody na stosowanie plików cookie i/lub podobnych technologii. Piwik Pro nie gromadzi przy tym żadnych danych osobowych. Za pomocą usługi Consent Manager firmy Piwik Pro można w każdej chwili zmienić wybrane ustawienia i w dowolnym momencie wycofać zgodę na używanie zbędnych plików cookie i technologii. Usługę Consent Manager firmy Piwik Pro można otworzyć, klikając następujący link:

Zmiana ustawień plików cookie / wycofanie zgody

Ustawienia prywatności

Niektóre pliki cookie, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej, pochodzą od podmiotów trzecich, które pomagają nam w analizowaniu efektów treści na naszej stronie internetowej oraz zainteresowań osób odwiedzających, mierzeniu skuteczności naszej strony internetowej, umieszczaniu dostosowanych reklam i innych treści na naszej i innych stronach internetowych lub w komunikowaniu się z użytkownikiem. W ramach naszej strony internetowej wykorzystujemy zarówno First Party Cookies (widoczne tylko z poziomu domeny odwiedzanej w danym momencie), jak i Third Party Cookies (widoczne także w innych domenach i ustawiane regularnie przez podmioty trzecie). W szczególności: Niezbędne pliki cookie: Nazwa pliku cookie: ppms_privacy_ Ważność: 365 dni Opis / wyjaśnienia: Plik cookie umożliwia uzyskanie i zapisanie zgody osoby odwiedzającej stronę internetową na stosowanie plików cookie i/lub porównywalnych technologii. Zapisywany jest przez Piwik Pro. Nazwa pliku cookie: ppms_webstorage Ważność: Poszczególne obiekty są usuwane, gdy powiązane z nimi pliki cookie stracą swoją ważność. Osoba odwiedzająca stronę może usunąć te informacje ręcznie. Opis / wyjaśnienia: Oprócz plików cookie w przeglądarce lokalnego urządzenia użytkownika zapisywane są również dane zapobiegające utracie informacji, której przyczyną może być mechanizm przeglądarki. Ta technologia zapisuje informacje poprzez ustawione pliki cookie. Nazwa pliku cookie: ppms_data_store Ważność: Plik jest usuwany bezpośrednio po przekazaniu danych z formularza do serwera. Opis / wyjaśnienia: Oprócz plików cookie w przeglądarce lokalnego urządzenia użytkownika zapisywane są również dane zapobiegające utracie informacji. Ta technologia zapisuje informacje, które osoby odwiedzające stronę internetową wprowadziły w formularzach, aby zapobiec utracie danych podczas przesyłania. Funkcjonalne pliki cookie: Nazwa pliku cookie: viewport Ważność: 1 rok Opis / wyjaśnienia: Zapisuje aktualną wersję układu i rozmiaru strony. Przykładowe wartości: lg, xxs, xxl Nazwa pliku cookie: _stg_debug / stg_debug Ważność: 14 dni Opis / wyjaśnienia: Określa, czy ma być wyświetlany debugger Piwik Pro Tag Manager. Plik cookie jest usuwany po zamknięciu debuggera. Zapisywany przez Piwik Pro. Analityczne/śledzące pliki cookie: Nazwa pliku cookie: _pk_ses.<websiteID>.<domainHash> Ważność: 30 minut Opis / wyjaśnienia: Wyświetla aktywną sesję użytkownika. W razie braku tego pliku cookie sesja zostanie zakończona po 30 minutach sesja i zliczona w pliku pk_id-Cookie. Zapisywany przez Piwik Pro. Nazwa pliku cookie: _pk_id.<websiteID>.<domainHash> Ważność: 13 miesięcy Opis / wyjaśnienia: Używany do rozpoznawania użytkowników i określenia ich różnych cech. Zapisywany przez Piwik Pro. Nazwa pliku cookie: _pk_cvar Ważność: 30 minut Opis / wyjaśnienia: Zawiera zmienne zdefiniowane przez użytkownika, które zostały określone na poprzedniej stronie. W ustawieniach standardowych plik ten nie jest aktywny. Wymaga wywołania metody storeCustomVariablesInCookie() dla obiektu Javascript-Tracker. Zapisywany przez Piwik Pro. Nazwa pliku cookie: piwik_auth Ważność: 24 minut Opis / wyjaśnienia: Zapisuje informacje o sesji dla interfejsu użytkownika (UI) Piwik Pro. W czasie, gdy ten plik cookie jest ważny i zawiera parametry loginu i token_auth, osoba odwiedzająca stronę zostaje uznana za zalogowanego użytkownika, a plik cookie PIWIK_SESSID zostaje zaktualizowany. Nazwa pliku cookie: PIWIK_SESSID Ważność: 24 minuty Opis / wyjaśnienia: Zapisuje identyfikator sesji PHP. Zapisywany przez Piwik Pro. Nazwa pliku cookie: stg_traffic_source_priority Ważność: 24 minuty Opis / wyjaśnienia: Zapisuje rodzaj źródła użytkownika, które informuje, jak użytkownik znalazł się na naszej stronie internetowej. Zapisywany przez Piwik Pro. Nazwa pliku cookie: stg_last_interaction Ważność: 365 dni Opis / wyjaśnienia: Określa, czy sesja ostatniego użytkownika jeszcze trwa, czy też rozpoczęła się nowa sesja. Zapisywany przez Piwik Pro. Nazwa pliku cookie: stg_returning_visitor Ważność: 365 dni Opis / wyjaśnienia: Określa, czy użytkownik odwiedzał już naszą stronę internetową. Zapisywany przez Piwik Pro. Nazwa pliku cookie: stg_fired__ Ważność: Sesja Opis / wyjaśnienia: Określa, czy wyzwolono kombinację Tag i Trigger w czasie sesji aktualnego użytkownika. Zapisywany przez Piwik Pro. Nazwa pliku cookie: stg_utm_campaign/stg_pk_campaign Ważność:Sesja Opis / wyjaśnienia: Zapisuje nazwę kampanii, dzięki której użytkownik znalazł się na naszej stronie internetowej. Zapisywany przez Piwik Pro. Nazwa pliku cookie: stg_externalReferrer Ważność: Sesja Opis / wyjaśnienia: Zapisuje adres URL witryny, z której użytkownik trafił na naszą stronę internetową. Zapisywany przez Piwik Pro. Nazwa pliku cookie: stg_opt_out_simulate Ważność: 365 dni Opis / wyjaśnienia: Stosowany do symulacji zachowania Opt-out-Snippet w debuggerze. Wyłącza wszystkie kody śledzące w sprawdzanej domenie. Zapisywany przez Piwik Pro. Nazwa pliku cookie: _stg_optout Ważność: 365 dni Opis / wyjaśnienia: Plik cookie stosowany do wyłączenia wszystkich kodów śledzących w sprawdzanej domenie. Zapisywany przez Piwik Pro. Nazwa pliku cookie: stg_global_opt_out (deprecated) Ważność: 365 dni Opis / wyjaśnienia: Plik cookie stosowany do wyłączenia wszystkich kodów śledzących naszej strony internetowej, należących do Piwik Pro account. Zapisywany przez Piwik Pro. Nazwa pliku cookie: csrftoken Ważność: 8 godzin Opis / wyjaśnienia: Ten plik cookie zapisywany jest tylko dla użytkowników Piwik Pro. Przechowuje on token CSRF w celu zapisania formularzy Piwik Pro. Zapisywany przez Piwik Pro. Nazwa pliku cookie: sessionid Ważność: 8 godzin Opis / wyjaśnienia: Ten plik cookie zapisywany jest tylko dla użytkowników Piwik Pro. Przechowuje on identyfikator sesji aktualnie zalogowanego użytkownika. Zapisywany przez Piwik Pro. Nazwa pliku cookie: CONSENT Ważność: 17 lat Opis / wyjaśnienia: Ten plik cookie zapisywany jest przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). Gromadzi on informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika ze strony internetowej i rodzaju czynności, jakie wykonał on przed wizytą na stronie internetowej. Na podstawie powyższego YouTube steruje wyświetlaniem własnych reklam i rekomendowaniem określonych filmów. Nazwa pliku cookie: YSC Ważność: Sesja Opis / wyjaśnienia: Plik cookie zapisywany przez YouTube. Rejestruje on unikalny identyfikator w celu przechowywania statystyk dotyczących filmów z YouTube oglądanych przez użytkownika. Nazwa pliku cookie: VISITOR_INFO1_LIVE Ważność: 6 miesięcy Opis / wyjaśnienia: Plik cookie zapisywany przez YouTube. Umożliwia sprawdzenie wykorzystania szerokości pasma. Wyżej opisane przetwarzanie danych w oparciu o pliki cookie odbywa się w przypadku niezbędnych plików cookie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (podstawa prawna) w celu udostępnienia oferty informacyjnej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (podstawa prawna) w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych, w szczególności w celu umożliwienia użytkownikowi łatwej i udokumentowanej opcji udzielenia i nieudzielenia zgody na wykorzystanie plików cookie. W odniesieniu do wszystkich pozostałych plików cookie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody wg art. 6 ust. 1 lit. a RODO (podstawa prawna). Oprócz tego postawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli ochrona naszych uzasadnionych interesów. Nasze uzasadnione interesy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegają zwłaszcza na udostępnieniu użytkownikowi zoptymalizowanej pod względem technicznym oraz przyjaznej i dostosowanej do potrzeb strony internetowej, a także na zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów.

(5) Piwik Pro

W celu realizacji funkcji analizy i śledzenia korzystamy z usług firmy Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin („Piwik Pro”). Analiza lub śledzenie konwersji odbywa się na podstawie zgody użytkownika za pośrednictwem usługi Piwik Pro Cookie Consent Manager (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pliki cookie są używane do zbierania danych o sposobie korzystania z tej strony internetowej w celu umożliwienia nam dalszego udoskonalania witryny i naszych usług. Wśród tych danych są również dane osobowe, takie jak adres IP, identyfikator użytkownika i urządzenia oraz dostęp do naszej strony internetowej. Adres IP użytkownika jest zapisywany tylko w skróconej formie, dlatego nie można go później przyporządkować do konkretnej osoby. Dane są przechowywane w postaci danych nieprzetworzonych na serwerach w chmurze Microsoft Ireland Operations Limited na terenie UE przez okres 25 miesięcy, a następnie usuwane. Używamy funkcji Piwik Pro Tag Manager do integracji i zarządzania niektórymi usługami świadczonymi przez osoby trzecie wymienionymi w wykazie plików cookie na naszej stronie internetowej. Piwik Pro Tag Manager umożliwia zarządzanie tagami. Ustawienia zgody na pliki cookie dotyczą również narzędzi integrowanych za pomocą usługi Tag Manager. Szczegółowe informacje na temat Piwik Pro są dostępne na stronie: https://piwikpro.de/datenschutz/.

(6) YouTube

Korzystamy z wtyczek platformy YouTube do integracji filmów i odtwarzania ich bezpośrednio na tej stronie. Operatorem tej platformy YouTube , LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube jest jednostką powiązaną z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Integracja filmów z YouTube następuje w ramach tzw. „rozszerzonego trybu ochrony danych”, który – zgodnie z informacjami przekazywanymi przez usługodawcę – uruchamia zapisywanie informacji o użytkowniku tylko wtedy, gdy film jest odtwarzany. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza jednak bezwzględnie przekazywania danych do jednostek partnerskich YouTube. Podczas aktywacji osadzonych filmów na naszej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube i rozpoczyna się transmisja danych. Nie mamy wpływu na zakres i treść danych, które są przekazywane do YouTube i ew. innych jednostek partnerskich YouTube poprzez aktywację wtyczki. Serwer YouTube jest informowany między innymi o tym, które z naszych stron użytkownik odwiedził. Zgodnie z informacjami podawanymi przez YouTube dane te są wykorzystywane m.in. do zbierania statystyk dotyczących filmów, do udoskonalania obsługi dla użytkownika oraz do zapobiegania nadużyciom. YouTube wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji o zachowaniu użytkowników, pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę na ich wykorzystanie. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia w ten sposób firmie YouTube przyporządkowanie swoich zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do osobistego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube przed włączeniem przycisku odtwarzania. Informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej, generowane przez pliki cookie YouTube, przesyłane i gromadzone są z reguły na serwerze YouTube w USA. Informacje na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

(7) Linki do mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej znajdują się linki do mediów społecznościowych (SoMe), jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn i Xing. Po kliknięciu odpowiednich linków lub powiązanej grafiki SoMe następuje przekierowanie na stronę odpowiedniego dostawcy. Informujemy, że w ramach tego nie przetwarzamy danych użytkownika i nie odpowiadamy za treści stron internetowych, na które następuje przekierowanie. W przypadku skorzystania z linku do usług SoMe, należy uwzględnić odpowiednie wytyczne dotyczące korzystania z danych i informacje dotyczące ochrony danych tych dostawców.

(8) Newsletter

Istnieje możliwość zamówienia subskrypcji naszego bezpłatnego newslettera. Podczas zamówienia subskrypcji newslettera zbieramy dane, które użytkownik wpisuje w oknie wprowadzania danych (np. imię, nazwisko, adres e-mail). Dane oznaczone gwiazdką (*) to informacje obowiązkowe, które są nam potrzebne do wysyłki newslettera. Pozostałe dane można podać dobrowolnie – umożliwiają nam one przesyłanie użytkownikowi bardziej odpowiednich treści. Przetwarzamy wprowadzone przez użytkownika dane na podstawie jego zgody uzyskanej w formularzu zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (podstawa prawna). Przy zamawianiu subskrypcji newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in, tzn. zamówienie jest realizowane dopiero po potwierdzeniu rejestracji poprzez wysłaną w tym celu do użytkownika potwierdzającą wiadomość e-mail z odnośnym linkiem. Dzięki temu wiemy, że subskrypcja newslettera jest przypisana do właściwej osoby. Przekazujemy dane użytkownika innym spółkom Grupy MEWA, aby umożliwić im wysyłanie newsletterów dostosowanych do kraju/języka użytkownika oraz zapewnić centralne zarządzanie wysyłką. Dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Adres e-mail jest przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja newslettera. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera i tym samym odwołać swoją zgodę. Przeznaczony do tego celu link znajduje się w każdym newsletterze.

5 Jak chronimy dane użytkownika?

Podejmujemy wszelkie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika i chronimy naszą stronę internetową oraz pozostałe systemy za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dane użytkownika są w szczególności chronione przed utratą, zniszczeniem, fałszowaniem, manipulacją i modyfikacją przez nieupoważnione osoby oraz przed nieupoważnionym dostępem i nieupoważnionym ujawnieniem lub przetwarzaniem. Ponadto dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej są przesyłane przez Internet z wykorzystaniem szyfrowania SSL.

6 Kto otrzymuje dane użytkownika i czy są one przekazywane do krajów trzecich lub do organizacji międzynarodowych?

Przede wszystkim z danymi osobowymi użytkownika zapoznają się jedynie nasi pracownicy, którzy realizują działania techniczne, handlowe lub redakcyjne. W tych celach dane użytkownika mogą być także przekazywane pracownikom innych spółek Grupy MEWA, o ile jest to wymagane do odpowiedniej obsługi (np. udzielenia odpowiedzi na zapytanie). Jeżeli na przykład obsługę użytkownika jako klienta przejmie inna spółka krajowa, to odpowiednie zapytanie zostałoby przekazane za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego również do tej spółki krajowej w celu przetworzenia i udzielenia odpowiedzi. Ponadto w ramach wyże opisanych procesów przetwarzania danych korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców lub zlecamy im, jeśli to konieczne, odpowiednie usługi. Jeżeli usługodawcy otrzymują dane osobowe użytkownika jako podmioty realizujące zlecenie, to są oni zobowiązani do ścisłego przestrzegania naszych zasad podczas przetwarzania tych danych. Poniżej przedstawiamy szczegółowo kategorie zewnętrznych odbiorców: • dostawcy usług IT, np. w ramach administrowania i hostingu naszej strony internetowej lub poszczególnych usług/funkcjonalności oraz do analizy/pomiaru ruchu na stronie internetowej; • dostawcy usług logistycznych, np. w celu umożliwienia wysłania zamówionych towarów lub broszur informacyjnych; • dostawcy usług płatności i banki w ramach realizacji płatności; • firmy windykacyjne i radcy prawni w ramach dochodzenia naszych roszczeń. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na stosowanie plików cookie przez dostawcę usługi YouTube, wówczas jego dane osobowe mogą zostać przekazane do USA. Taki transfer danych opiera się na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską i zawartych przez nas z usługodawcą. Ponadto nie przekazujemy danych osobowych użytkownika do krajów spoza UE lub EOG ani do organizacji międzynarodowych w rozumieniu art. 4 nr 26 RODO.

7 Jakie prawa ma użytkownik jako osoba, której dane dotyczą?

Osobie, której dane dotyczą, zgodnie z wymogami prawnymi, przysługują następujące prawa, z których może w każdej chwili skorzystać w formie pisemnej lub elektronicznej wobec nas lub wobec naszego inspektora ochrony danych, korzystając z niżej podanych adresów kontaktowych (patrz wyżej „Kto odpowiada za przetwarzanie danych i do kogo można się zwracać?”): Prawo do informacji: Osoby, których dane dotyczą, są w ramach art. 15 RODO w dowolnej chwili uprawnione do zażądania potwierdzenia, czy przetwarzaniu podlegają ich dane osobowe; jeśli tak jest, to osoba, której dane dotyczą, w ramach art. 15 RODO jest ponadto uprawniona do uzyskania informacji o tych danych osobowych oraz określonych dalszych informacji (m.in. o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania, swoich prawach, pochodzeniu danych), a także kopii odpowiednich danych. Prawo do wniesienia poprawek: Osoby, których dane dotyczą, są wg art. 16 RODO uprawnione do zażądania poprawienia zapisanych danych osobowych, jeśli są one nieważne lub błędne. Prawo do usunięcia: Osoby, których dane dotyczą, są zgodnie z postanowieniami art. 17 RODO uprawnione do zażądania niezwłocznego usunięcia ich danych osobowych. Prawo do usunięcia nie przysługuje m.in., gdy przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, np. w celu spełnienia obowiązku prawnego (np. ustawowych obowiązków przechowywania) lub w celu dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed roszczeniami stron trzecich. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Osoby, których dane dotyczą, są zgodnie z postanowieniami art. 18 RODO uprawnione do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych: Osoby, których dane dotyczą, są zgodnie z postanowieniami art. 20 RODO uprawnione do zażądania przekazania im ich przetwarzanych i przez nich udostępnionych danych osobowych w uporządkowanym, popularnym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego. Prawo do sprzeciwu wg art. 21 RODO: Osoby, których dane dotyczą, mają prawo – z przyczyn wynikających z ich szczególnych sytuacji – do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych, odbywającego się na podstawie art. 6 ust. 1 lit e (realizacja zadania w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes podmiotu odpowiedzialnego); dotyczy to również profilowania opierającego się na tych postanowieniach. W przypadku sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania tych danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie udokumentować ważne, podlegające ochronie powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i swobodami danej osoby albo przetwarzanie to służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. Nie obowiązuje to w sytuacji, gdy w oparciu o powyższe postanowienia stosujemy reklamę bezpośrednią. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach reklamy bezpośredniej, odpowiednie dane osobowe – w nieograniczonym zakresie i niezależnie od oszacowania sprzecznych interesów – nie będą więcej przetwarzane w tych celach. Sprzeciw wg art. 21 RODO można przekazać na piśmie lub pocztą e-mail nam lub naszemu inspektorowi ochrony danych pod podanym adresem kontaktowym (patrz wyżej „Kto odpowiada za przetwarzanie danych i do kogo można się zwracać?”). Prawo do wycofania zgody: Osoby, której dane dotyczą, mają w każdej chwili prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Osoby, których dane dotyczą, są zgodnie z postanowieniami art. 77 RODO uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w kraju członkowskim swojego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli stwierdzą, że przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych narusza postanowienia RODO. Prawo do wniesienia skargi obowiązuje bez wpływu na inne prawa wynikające z prawa administracyjnego lub postanowień sądowych. Właściwym dla nas organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warsaw. Pozostałe kwestie: W przypadku dalszych pytań lub spraw związanych z ochroną danych osobowych do dyspozycji pozostaje nasz inspektor ochrony danych, dostępny pod adresem e-mail ochronadanychosobowych@mewa-service.pl.

8 Czy istnieje obowiązek udostępniania danych?

Aby umożliwić udostępnianie naszej strony internetowej i korzystanie z odpowiednich usług/funkcjonalności (np. formularza kontaktowego, zamówień internetowych itd.), niezbędne jest udostępnienie danych osobowych wymaganych do tego celu. Bez tych danych wywołanie treści naszej strony internetowej lub korzystanie z odpowiednich usług/funkcjonalności nie jest możliwe.

9 Czy dane użytkownika są wykorzystywane w ramach zautomatyzowanego procesu decyzyjnego / profilowania?

Zasadniczo użytkownik ma prawo do niepodlegania procesowi podejmowania decyzji polegającemu wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym – wraz z profilowaniem – które wywołują określone skutki prawne lub w sposób negatywny oddziałują na użytkownika w podobny sposób. W szczególności te decyzje nie mogą regularnie polegać na specjalnych kategoriach danych osobowych wg art. 9 ust. 1 RODO. Chętnie podkreślamy, że w ramach naszej strony internetowej i w ramach odpowiedniego przetwarzania danych nie stosujemy takich procesów podejmowania decyzji.

10 Czy niniejsze oświadczenie o ochronie danych może ulec zmianie?

Dalszy rozwój sieci Internet i naszej strony internetowej może wpłynąć na nasze oświadczenie o ochronie danych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w przyszłości niniejszego oświadczenia o ochronie danych dla tej strony internetowej, aby dostosować ją do bieżących wymogów prawnych lub odzwierciedlić rozszerzenia lub zmiany naszej strony internetowej. W trakcie wizyty użytkownika obowiązuje zawsze aktualna wersja niniejszego oświadczenia o ochronie danych, z którą można się zapoznać wybierając link „Datenschutz” (Ochrona danych).

11 Jak poza tym postępujemy z danymi klientów?

Oprócz niniejszego oświadczenia o ochronie danych odnoszącego się do tej strony internetowej odsyłamy uzupełniająco do naszych ogólnych informacji na temat postępowania z danymi osobowymi, które regulują ogólne przetwarzanie danych osobowych klientów i również są dostępne pod następującym linkiem: Proszę tutaj kliknąć Stan: Listopad 2021 r.