Rychlý přehled nejdůležitějších informací

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. V následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů se lze podrobně seznámit s tím, co se přesně s vašimi údaji děje, pokud si prohlížíte naše webové stránky.

1 Jak nakládáme s osobními údaji?

Ochraně a zabezpečení osobních údajů přikládáme mimořádný význam. Vaše osobní údaje budeme v souvislosti s těmito internetovými stránkami zpracovávat za dodržování příslušných právních předpisů týkajících se ochrany dat. Ohledně zpracovávání osobních údajů se na nás vztahují zejména ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR).

Rádi bychom posílili důvěru uživatelů v naší nabídku a proto Vás chceme seznámit s tím, jak s osobními údaji nakládáme, a podrobně Vás informovat o jejich zpracovávání i o všech právech v souladu s čl. 12, 13, 14 a 21 nařízení GDPR. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů platném pro naše internetové stránky a dostupném na adrese www.mewa.cz, se dozvíte, které osobní údaje v rámci používání této stránky shromažďujeme a jak s těmito údaji a informacemi nakládáme.

2 Kdo je za zpracování osobních údajů odpovědný a na koho se můžete obrátit?

Subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů je ve smyslu nařízení GDPR a ostatních předpisů o ochraně osobních údajů:

MEWA Textil-Service s.r.o.
K Bílému vrchu 2946/2
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Telefon centrála: 296 335 821
E-Mail: info@mewa.cz

Náš podnikový pověřenec pro ochranu osobních údajů je Vám k dispozici na adrese:

MEWA Textil-Service s.r.o.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
K Bílému vrchu 2946/2
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
E-Mail: ochranaosobnichudaju@mewa.cz

3 Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou údaje a informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

4 K jakým účelům Vaše osobní údaje zpracováváme? Na jakém právním základě se to děje?

Osobní údaje zpracováváme ke stanoveným účelům, které Vám v následujícím textu podrobně vysvětlíme. V jakém rozsahu a jakým způsobem jsou Vaše údaje konkrétně zpracovávány, závisí zejména na tom, které služby, funkce a nabídky naší internetové stránky konkrétně používáte. Údaje zpracováváme zejména proto, …

• abyste mohli naše internetové stránky spustit a navštívit a abychom mohli naše internetové stránky a ostatní systémy chránit před bezpečnostními riziky;
• abyste nás mohli kontaktovat (kontaktní formulář / poptávky zasílané e-mailem);
• abyste se mohli u nás prostřednictvím internetu ucházet o práci;
• abychom mohli obsah našich internetových stránek optimalizovat a uspořádat tak, aby se Vám s nimi dobře pracovalo a aby vyhovovaly Vašim potřebám (vč. zobrazování reklam odpovídajících Vašim zájmům na této a jiných internetových stránkách).

Rozsáhlejší zpracování Vašich osobních údajů, než je popsáno v tomto prohlášení o ochraně údajů, se provádí pouze v případech, ve kterých nás k tomu některý právní předpis výslovně opravňuje příp. nám to přikazuje, nebo pokud jste k tomu udělili Váš souhlas. O případné změně těchto účelů Vás budeme s přihlédnutím k právním podmínkám odpovídajícím způsobem informovat.

(1) Spuštění a návštěva našich internetových stránek

Naše internetové stránky můžete navštívit čistě pro informační účely bez jakéhokoliv sdělování údajů týkajících se Vaší osoby. O Vaší návštěvě naší internetové stránky jsou v tomto případě automaticky ukládána pouze technická přístupová data předaná Vaším prohlížečem, tzn. název Vašeho poskytovatele internetových služeb, stránka, ze které jste nás navštívili, datum a čas Vaší návštěvy a identifikační data použitého prohlížeče / operačního systému. Internetový server při tom nutně uloží Vaši IP adresu, která může za určitých podmínek případně umožnit její přiřazení k Vaší osobě. Kromě toho používáme soubory cookie, abychom Vám naše internetové stránky mohli i v případě čistě informativního použití poskytnout v optimalizované formě a uspořádané tak, aby vyhovovaly Vašim potřebám (podrobnosti s tím související a Vaše příslušné možnosti uspořádání viz níže uvedený odstavec „Používání souborů cookie a souvisejících funkcí/technologií“). Přístupová data nejsou spojována s jinými zdroji dat, rovněž se neprovádí vyhodnocování dat k marketingovým účelům.

Ukládání výše uvedených přístupových dat se provádí v rámci tzv. Server log file (soubor protokolu vytvářený serverem) na našem internetovém serveru a je z technických důvodů nutné k poskytování funkční internetové stránky a k zajištění bezpečnosti systému. Kromě výše uvedených důvodů používáme přístupová data, aniž bychom zjišťovali Vaši totožnost, výhradně čistě statisticky k optimalizaci naší internetové nabídky a k jejímu uspořádání dle potřeb uživatelů.

Pokud naše internetové stránky navštívíte, abyste získali informace o naší nabídce zboží a o našich službách nebo abyste je využili, provádí se na základě čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR (právní základ) dočasné uložení přístupových dat a záznamových souborů, zejména za účelem provedení opatření před uzavřením smlouvy. Kromě toho je tento čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR právním základem k přechodnému ukládání přístupových dat a záznamových souborů. Náš oprávněný zájem při tom spočívá v tom, abychom Vám mohli poskytnout technicky funkční a uživatelsky přehledné internetové stránky a zajistit bezpečnost našich systémů.

Přístupová data shromážděná v rámci používání našich internetových stránek jsou uchovávána pouze po dobu, po kterou jsou nezbytně nutná k dosažení výše uvedených účelů. Vaše IP adresa se při tom na našem internetovém serveru uloží pouze na dobu 35 dnů.

(2) Kontaktní formulář / poptávky

Osobní údaje shromažďujeme a ukládáme, když je zadáte do kontaktního formuláře na naší internetové stránce k tomu určenému a zašlete nám jej nebo když nás kontaktujete jiným způsobem (např. e-mailem). Je pouze Vaším rozhodnutím, zda a jaké informace nám v případě příslušné kontaktní poptávky sdělíte. Pokud nás kontaktujete e-mailem, ukládáme data, která nám sdělíte v této souvislosti. V případě použití kontaktního formuláře na naší internetové stránce shromažďujeme následující údaje: křestní jméno, příjmení*, , adresa, *, a Vaši zprávu / Váš dotaz. Data označená hvězdičkou (*) jsou povinné údaje, které potřebujeme, abychom mohli řádně reagovat na Vaši poptávku. Další dobrovolně sdělené údaje nám umožňují Vaši poptávku lépe zařadit a zpracovat. V případě použití kontaktního formuláře na naší internetové stránce jsou spolu s odesláním navíc ukládána následující přístupová data: datum a čas odeslání Vaší poptávky a Vaše IP adresa

Pokud nás kontaktujete v rámci již existujícího smluvního vztahu nebo předem za účelem informací o naší nabídce zboží nebo z důvodu našich ostatních služeb, jsou Vámi sdělená data a informace zpracovávány za účelem zpracování a zodpovězení Vaší kontaktní poptávky, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR (právní základ). Technická přístupová data zaznamenaná během procesu odesílání jsou ukládána za účelem technického poskytnutí kontaktních možností i za účelem zajištění bezpečnosti systému na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR (právní základ) a slouží k ochraně oprávněných zájmů.

Osobní údaje shromážděné v souvislosti s navázáním kontaktu s námi ukládáme pouze po dobu jejího zpracování proto, abychom mohli zpracovat Vaši poptávku. Technická přístupová data uložená v této souvislosti jsou uchovávána pouze po dobu, po kterou jsou tato data z technických důvodů nezbytná zejména k funkčnímu poskytování možností k navázání kontaktu i k zajištění bezpečnosti systému. Vaše IP adresa se při tom na našem internetovém serveru uloží pouze na dobu 35 dnů.

(3) Podání žádosti o zaměstnání u společnosti MEWA

V případě, že máte zájem o práci u naší společnosti, můžete nám dokumentaci uchazeče o zaměstnání zaslat prostřednictvím internetu. K tomuto účelu můžete vyplnit buď kontaktní formulář, ve kterém uvedete Vaše osobní údaje (křestní jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, datum narození a e-mailovou adresu), požadavky týkající se zaměstnání u nás a informace o Vaší profesní dráze (nejvyšší dosažené vzdělání, průběh vzdělání/studia, profesní zkušenosti, znalost jazyků, znalosti práce na počítači a ostatní znalosti) (viz výše) nebo tyto údaje zadáte do internetového formuláře pro uchazeče o zaměstnání. V rámci formuláře pro uchazeče o zaměstnání jsou shromažďovány osobní údaje (křestní jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, datum narození a e-mailová adresa) a informace o tom, proč se u nás o zaměstnání ucházíte, o Vašem vzdělání, profesních zkušenostech, studiu, praktických zkušenostech, jazykových znalostech, znalostech práce na počítači a o ostatních znalostech. Dále máte možnost nahrát Váš motivační dopis a životopis. Data shromážděná v rámci formuláře pro uchazeče o zaměstnání jsou předávána společnosti MEWA, která výběrové řízení vypsala příp. u které je příslušné pracovní místo k dispozici. Daná společnost je pak v souvislosti se zpracováním dokumentace uchazeče o zaměstnání ukládá a zpracovává dále na vlastní odpovědnost. Společnost MEWA, která výběrové řízení vypsala příp. u které je příslušné pracovní místo k dispozici, dokumentaci uchazeče o zaměstnání a data související s výběrovým řízením uchovává po dobu max. 6 měsíců po ukončení výběrového řízení, pokud není z právních důvodů vyžadována kratší nebo delší lhůta jejich uložení. Pokud se ucházíte o neobsazené místo na pozici v prodejním oddělení, jsou Vaše data shromážděná v rámci formuláře pro uchazeče o zaměstnání zpracovávána a ukládána po dobu výběrového řízení společností Knowledge Network GmbH, která je společností MEWA, jež výběrové řízení vypsala, pověřena zpracováním a uložení dat.

Pokud si budete přát, budou shromážděná data navíc uložena tak, aby mohla být využita v rámci skupiny MEWA pro případ jiného výběrového řízení vhodného pro Vás. Aby mohla být Vaše žádost o zaměstnání zohledněna i pro jiná výběrová řízení, můžete v rámci výběrového řízení prováděného prostřednictvím internetu za použití následujícího prohlášení vyjádřit svůj souhlas:

„Souhlasím s tím, aby po dobu dalších dvou let byla má žádost o zaměstnání v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů zohledněna i v případě dalších výběrových řízení vypisovaných v rámci skupiny MEWA v tuzemsku a v zahraničí. Pokud bych s tím již nesouhlasil(a), mohu svůj udělený souhlas kdykoli v budoucnosti odvolat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu karriere@mewa.de. Další informace a pokyny k ochraně údajů a k nakládání s mými údaji souvisejícími s žádostí o zaměstnání uvedené v prohlášení o ochraně osobních údajů jsem vzal(a) na vědomí.“

Pokud prohlášení o odvolání Vašeho souhlasu provedete prostřednictvím e-mailu, budou Vaše údaje související s žádostí o zaměstnání vymazány během výše uvedené šestiměsíční lhůty po ukončení výběrového řízení.

Zpracování Vašich dat sdělených v rámci Vaší žádosti o zaměstnání podané prostřednictvím internetu se provádí za účelem rozhodnutí o zdůvodnění a za účelem realizace pracovního poměru na základě (právní základ) příp. v souladu s uděleným souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písmeno a nařízení GDPR (právní základ).

(4) Používání souborů cookie a souvisejících funkcí/technologií

Abychom naše internetové stránky uspořádali tak, aby pro Vás byla jejich návštěva atraktivní, a abychom umožnili používání určitých funkcí, používáme v některých oblastech soubory cookie. Soubory cookie jsou soubory, které jsou během návštěvy našich internetových stránek ukládány na Vašem pevném disku příp. v dočasné paměti Vašeho internetového prohlížeče. Jako soubory cookie dále označujeme rovněž sledovací pixely a jiné srovnatelné technologie pro uchovávání údajů, které slouží ke sledování aktivit uživatelů. Sledovací pixely jsou většinou transparentní grafické/obrazové elementy, které zpravidla nejsou větší než 1×1 pixel a které jsou integrovány do internetové stránky a pomocí kterých mohou být na Vašich zařízeních rozpoznány soubory cookie.

Soubory cookie používáme na našich internetových stránkách pouze k ukládání informací relevantních pro danou relaci. Platnost těchto souborů cookie vyprší po ukončení relace prohlížeče (tzv. přechodné soubory cookie) a tyto soubory cookie nejsou ukládány trvale. Ostatní soubory cookie zůstanou na Vašem počítači i po ukončení příslušné relace prohlížeče a umožní nám Váš počítač rozpoznat i při Vaší další návštěvě (tzv. trvalé soubory cookie). Trvalé soubory cookie jsou automaticky po stanovené době vymazány, tato doba se může v závislosti na druhu souborů cookie lišit.

Soubory cookie lze rozdělit zejména na následující kategorie / typy souborů cookie:

Nezbytné soubory cookie: Soubory cookie nutné pro provádění specifických funkcí internetových stránek

Funkční soubory cookie: Soubory cookie, které umožňují služby a funkce internetových stránek a/nebo zvyšují „Usability“ (použitelnost) internetových stránek.

Soubory cookie k analýze výkonu: Soubory cookie k měření výkonu a obsahu našich internetových stránek

Soubory cookie ke sledování: Soubory cookie k provádění analýz dat týkajících se místa, zájmů návštěvníka stránek apod. pro uchování informací o návštěvníkovi stránek a o zjišťovaném obsahu stránek

Soubory cookie k identifikování mobilních reklam: Soubory cookie sloužící k umístění inzerátů a reklam na internetových stránkách pro poskytování inzerátů a reklam vyhovujících chování uživatele na internetu / zájmům uživatele

Soubory cookie k zasílání zpráv: Soubory cookie k používání technologií pro zasílání zpráv

Soubory cookie sociálních médií: Soubory cookie k používání funkcí sociálních médií, jako sdílení internetových stránek s jinými osobami, zasílání a doporučování internetových stránek jiným osobám


Samozřejmě můžete naše internetové stránky navštívit i bez použití souborů cookie. Používání souborů cookie můžete na Vašem počítači deaktivovat tím, že pro soubory cookie změníte nastavení Vašeho prohlížeče. Postup k deaktivování souborů cookie můžete získat kdykoliv pomocí funkce „Nápověda“ Vašeho internetového prohlížeče. Uvědomte si však, že nastavení mohou případně negativně ovlivnit úplnou dostupnost a funkci našich internetových stránek. Podrobnější informace o možnostech nastavení a deaktivování souborů cookie viz navíc následující podrobná vysvětlení týkající se souborů cookie a souvisejících funkcí/technologií konkrétně používaných v rámci návštěvy našich internetových stránek.

Na našich internetových stránkách používáme Consent Manager poskytovatele Piwik PRO GmbH, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin („Piwik Pro”). V tomto případě se jedná o plugin, pomocí kterého může být vyžadován souhlas s používáním souborů cookie a/nebo podobných technologií. Aplikace „Piwik Pro“jako taková žádné osobní údaje neshromažďuje. Prostřednictvím Consent Manager Piwik Pro můžete Vámi zvolená nastavení kdykoliv měnit i odvolat Váš souhlas s používáním souborů cookie a technologií, které nejsou nezbytné. Consent Manager Piwik Pro lze otevřít pomocí následujícího odkazu::

Změna nastavení souborů cookie / odvolání souhlasu

Nastavení ochrany osobních údajů

Některé ze souborů cookie, které na našich internetových stránkách používáme, pocházejí od třetích stran, které nám pomáhají analyzovat účinek obsahu našich internetových stránek a zájmy našich návštěvníků, měřit výkon našich internetových stránek, vkládat na naše nebo jiné internetové stránky odpovídající reklamu či jiný obsah nebo komunikovat s Vámi. V rámci našich internetových stránek používáme jak soubory cookie první strany (viditelné pouze ze strany domény, kterou právě navštěvujete), tak i soubory cookie třetí strany (viditelné napříč doménami a používané třetími stranami stále). Podrobnosti:

Nezbytné soubory cookie:

Název souboru cookie: ppms_privacy
Platnost: 365 dní
Popis/vysvětlení: Soubor cookie umožňuje získání a uložení souhlasu návštěvníka webových stránek s používáním souborů cookie a/nebo podobných technologií. Nastavuje se pomocí Piwik Pro.

Název souboru cookie: ppms_webstorage
Platnost: Jednotlivé objekty se vymažou, jakmile vyprší platnost souborů cookie, které za nimi stojí. Návštěvník webových stránek může tyto informace vymazat ručně.
Popis/vysvětlení: Kromě souborů cookie se údaje ukládají také lokálně v prohlížeči návštěvníka, aby se zabránilo ztrátě dat způsobené mechanismy prohlížeče. Tato technologie ukládá informace o nastavených souborech cookie.

Název souboru cookie: ppms_data_store
Platnost: Vymaže se ihned, jakmile jsou data formuláře předána na server.
Popis/vysvětlení: Kromě souborů cookie se údaje ukládají také lokálně v prohlížeči návštěvníka, aby se zabránilo ztrátě dat. Tato technologie ukládá informace, které návštěvníci webových stránek zadali do formulářů, aby se zabránilo ztrátě dat při přesměrování.

Funkční soubory cookies:

Název souboru cookie: viewport
Platnost: 1 den
Popis/vysvětlení: Ukládá aktuální provedení grafické úpravy / velikosti stránky. Vzorové hodnoty: lg, xxs, xxl

Název souboru cookie: stg_debug / stg_debug
Platnost: 14 dní
Popis/vysvětlení: Určuje, zda se má zobrazit ladicí program/debugger nástroje Piwik Pro Tag Manager. Soubor cookie je odstraněn po zavření ladicího programu/debuggeru. Soubor cookie se nastavuje pomocí Piwik Pro.

Soubory cookie pro analýzu / sledování:

Název souboru cookie: pk_ses.<websiteID>.<domainHash>
Platnost: 30 minut
Popis / vysvětlení: Označuje aktivní relaci návštěvníka. Pokud soubor cookie není k dispozici, byla relace ukončena před více než 30 minutami a započítána do souboru cookie pk_id. Soubor cookie se nastavuje pomocí nástroje Piwik Pro.

Název souboru cookie: pk_id.<websiteID>.<domainHash>
Platnost: 13 měsíců
Popis / vysvětlení: Slouží k rozpoznávání návštěvníků a zaznamenávání jejich různých charakteristik. Soubor cookie se nastavuje pomocí nástroje Piwik Pro.

Název souboru cookie: _pk_cvar
Platnost: 30 minut
Popis / vysvětlení: Obsahuje uživatelsky definované proměnné, které byly nastaveny během předchozího zobrazení stránky. Ve výchozích nastaveních není aktivován. Vyžaduje vyvolání metody storeCustomVariablesInCookie() pro objekt javascriptového trackeru. Soubor cookie se nastavuje pomocí nástroje Piwik Pro.

Název souboru cookie: piwik_auth
Platnost: 24 minut
Popis / vysvětlení: Ukládá informace o relaci pro uživatelské rozhraní (UI) nástroje Piwik Pro. Dokud je tento soubor cookie platný a obsahuje parametr login a token_auth, je návštěvník považován za přihlášeného a soubor cookie PIWIK_SESSID je aktualizován.

Název souboru cookie: PIWIK_SESSID
Platnost: 24 minut
Popis / vysvětlení: Ukládá ID relace PHP. Soubor cookie se nastavuj pomocí nástroje Piwik Pro.

Název souboru cookie: stg_traffic_source_priority
Platnost: 24 minut
Popis / vysvětlení: Ukládá typ zdroje návštěvníka, který představuje způsob, jakým návštěvník přišel na naše webové stránky. Soubor cookie se nastavuje pomocí nástroje Piwik Pro.

Název souboru cookie: stg_last_interaction
Platnost: 365 dní
Popis / vysvětlení: Určuje, zda relace posledního návštěvníka stále probíhá nebo zda byla zahájena nová relace. Soubor cookie se nastavuje pomocí nástroje Piwik Pro.

Název souboru cookie: stg_returning_visitor
Platnost: 365 dní
Popis / vysvětlení: Zjišťuje, zda návštěvník již byl na našich webových stránkách. Soubor cookie se nastavuje pomocí nástroje Piwik Pro.

Název souboru cookie: stg_fired__
Platnost: relace
Popis / vysvětlení: Určuje, zda byla kombinace značky/tagu a spouštěče/triggeru spuštěna během aktuální relace návštěvníka. Soubor cookie se nastavuje pomocí nástroje Piwik Pro.

Název souboru cookie: stg_utm_campaign/stg_pk_campaign
Platnost: relace
Popis / vysvětlení: Ukládá název kampaně, která návštěvníka přivedla na naše webové stránky. Soubor cookie se nastavuje pomocí nástroje Piwik Pro.

Název souboru cookie: stg_externalReferrer
Platnost: relace
Popis / vysvětlení: Ukládá adresu URL webové stránky, která návštěvníka přesměrovala na naše webové stránky. Soubor cookie se nastavuje pomocí nástroje Piwik Pro.

Název souboru cookie: stg_opt_out_simulate
Platnost: 365 dní
Popis / vysvětlení: Slouží k simulaci chování Opt-out-Snippet v ladicím programu / debuggeru. Vypne všechny sledovací značky/tagy v testované doméně. Soubor cookie se nastavuje pomocí nástroje Piwik Pro.

Název souboru cookie: _stg_optout
Platnost: 365 dní
Popis / vysvětlení: Tento soubor cookie slouží k vypnutí všech sledovacích značek/tagů v testované doméně. Soubor cookie se nastavuje pomocí nástroje Piwik Pro.

Název souboru cookie: stg_global_opt_out (deprecated)
Platnost: 365 dní
Popis / vysvětlení: Tento soubor cookie se používá k vypnutí všech sledovacích značek/tagů našich webových stránek, které patří k účtu Piwik Pro. Soubor cookie se nastavuje pomocí nástroje Piwik Pro.

Název souboru cookie: csrftoken
Platnost: 8 hodin
Popis / vysvětlení: Tento soubor cookie je nastaven pouze pro uživatele Piwik Pro. Ukládá token CSRF pro zabezpečení formulářů Piwik Pro. Soubor cookie se nastavuje pomocí nástroje Piwik Pro.

Název souboru cookie: sessionid
Platnost: 8 hodin
Popis / vysvětlení: Tento soubor cookie je nastaven pouze pro uživatele Piwik Pro. Ukládá ID relace aktuálně přihlášeného uživatele. Soubor cookie se nastavuje pomocí nástroje Piwik Pro.

Název souboru cookie: CONSENT
Platnost: 17 let

Popis / vysvětlení: Tento soubor cookie nastavuje společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”). Shromažďuje informace o tom, jak uživatel webové stránky používá a jaké reklamy mohl vidět před návštěvou webových stránek. YouTube si tudíž řídí vlastní reklamu a doporučování videí.

Název souboru cookie: YSC
Platnost: relace
Popis / vysvětlení: Tento soubor cookie nastavuje YouTube. Registruje jedinečné ID pro ukládání statistik o tom, která videa YouTube uživatel sledoval.

Název souboru cookie: VISITOR_INFO1_LIVE
Platnost: 6 měsíců
Popis / vysvětlení: Tento soubor cookie nastavuje YouTube. Umožňuje kontrolovat využití šířky pásma.

Abychom Vám mohli poskytnout nabídku informací, jsou v případě nezbytných souborů cookie výše uvedená zpracování dat založená na souborech cookie prováděna na základě čl. 6 odst. 1 písmeno b nařízení GDPR (právní základ), a abychom dostáli svým závazkům a především Vám mohli poskytnout snadnou a dokumentovanou možnost udělit či neudělit Váš souhlas s používáním souborů cookie, jsou tato zpracování prováděna i na základě čl. 6 odst. 1 písmeno c nařízení GDPR (právní základ). U všech ostatních souborů cookie je zpracování dat prováděno na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písmeno a nařízení GDPR (právní základ). Kromě toho přichází jako právní základ v úvahu i čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR, tzn. ochrana našich oprávněných zájmů. Naše oprávněné zájmy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR při tom spočívají zejména v tom, abychom Vám mohli poskytnout technicky funkční a uživatelsky přívětivě uspořádané internetové stránky a zajistit bezpečnost našich systémů.

(5) Piwik Pro

Pro analýzu a sledování webu používáme službu společnosti Piwik PRO GmbH, Kurfürsten-damm 21, 10719 Berlín (“Piwik Pro”).

Analýza nebo sledování konverzí se provádí na základě vašeho souhlasu prostřednictvím Správce souhlasu se soubory cookie společnosti Piwik Pro (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Soubory cookie se používají ke shromažďování údajů o tom, jak používáte tyto webové stránky, abychom mohli dále zlepšovat naše webové stránky a služby. Patří sem také osobní údaje, jako je vaše IP adresa, ID uživatele a zařízení a přístup na naše webové stránky. Vaše IP adresa je uložena pouze ve zkrácené podobě, abychom ji již nemohli přiřadit k vaší osobě.

Údaje jsou uloženy na cloudových serverech společnosti Microsoft Ireland Operations Limited v rámci EU po dobu 25 měsíců v nezpracované podobě a poté jsou vymazány.

K integraci a správě některých služeb třetích stran uvedených v seznamu souborů cookie na našich webových stránkách používáme nástroj Piwik Pro Tag Manager. Piwik Pro Tag Manager umožňuje správu tagů. Vaše nastavení souhlasu se soubory cookie se zohledňuje také u nástrojů integrovaných prostřednictvím nástroje Tag Manager.

Další informace o aplikaci Piwik Pro naleznete zde: https://piwikpro.de/datenschutz/

(6) YouTube

K vkládání videí a jejich přehrávání přímo na těchto webových stránkách používáme pluginy z platformy YouTube. Provozovatelem videoplatformy je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”). YouTube je společnost přidružená ke společnosti Google LLC (1600 Am-phitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”).

Videa na YouTube jsou integrována v takzvaném “rozšířeném režimu ochrany dat”, který podle poskytovatele začne ukládat informace o uživateli až po přehrání videa. Přenos údajů partnerům YouTube však není nutně vyloučen z rozšířeného režimu ochrany údajů. Při aktivaci vložených videí na našich webových stránkách se naváže spojení se servery YouTube a zahájí se přenos dat. Nemáme žádný vliv na rozsah a obsah údajů, které jsou aktivací zásuvného modulu/pluginu předávány společnosti YouTube a případně dalším partnerům YouTube. Server YouTube je mimo jiné informován o tom, které z našich stránek jste navštívili. Podle YouTube se tyto informace používají mimo jiné ke shromažďování statistik videí, ke zlepšování uživatelské přívětivosti a k prevenci zneužívání. YouTube přitom používá soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatelů, pokud jste s jejich používáním souhlasili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožňujete YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit tak, že se před aktivací tlačítka přehrávání odhlásíte z účtu YouTube.

Informace generované soubory cookie YouTube o vašem používání našich webových stránek se zpravidla přenášejí na server YouTube v USA a tam se ukládají. Informace o ochraně osobních údajů ve službě YouTube naleznete na následujícím odkazu https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

(7) Odkazy na sociální média (SoMe)

Na našich internetových stránkách jsou integrovány odkazy na sociální média (SoMe) jako Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn a Xing. Po kliknutí na příslušný odkaz příp. na integrovanou grafiku sociálního média budete přesměrováni na stránku příslušného poskytovatele služby. Dovolujeme si upozornit, že v rámci tohoto procesu nejsou z naší strany zpracovávána žádná data a že neneseme jakoukoliv odpovědnost za obsah stránek, na které odkazujeme. V případě, že kliknete na odkaz na některé ze sociálních médií, měli byste vzít v úvahu směrnice o používání osobních údajů a instrukce o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů těchto služeb.

(8) Newsletter

Máte možnost přihlásit se k odběru bezplatného newsletteru. Při registraci k odběru newsletteru shromažďujeme údaje, které zadáte do zadávací masky (např. jméno, příjmení, e-mailová adresa). Údaje označené hvězdičkou (*) jsou povinné informace, které potřebujeme k zasílání newsletteru. Ostatní dobrovolné údaje nám umožňují zasílat vám vhodnější obsah.

Vaše zadané údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu získaného v objednávkovém formuláři v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (právní základ). Při objednávání newsletteru používáme tzv. double opt-in postup, tj. vaše objednávka je dokončena až poté, co jste potvrdili svou registraci prostřednictvím potvrzovacího e-mailu, který vám byl za tímto účelem zaslán pomocí odkazu v něm uvedeného. Tím je zajištěno, že vás k odběru našeho newsletteru nebude moci zaregistrovat nikdo jiný.

Vaše údaje předáváme dalším společnostem v ponikatelské skupině MEWA, abychom jim umožnili zasílat newslettery přizpůsobené vaší zemi/jazyku a centrálně spravovat jejich rozesílání. Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. E-mailová adresa je uložena po dobu, kdy je odběr newsletteru aktivní.

Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit a odvolat tak svůj souhlas. Odkaz k tomuto účelu najdete v každém newsletteru.

5 Jak Vaše údaje chráníme?

Přijímáme příslušná preventivní opatření, abychom zaručili bezpečnost Vašich osobních údajů a ochránili naše internetové stránky i ostatní systémy přiměřenými technickými a organizačními postupy. Vaše údaje jsou chráněny především před ztrátou, zničením, falšováním, manipulací a změnami ze strany nepovolaných osob a proti neoprávněnému přístupu a neoprávněnému zveřejnění či šíření. Kromě toho jsou data, která jste nám sdělili prostřednictvím našich internetových stránek a která jsou přenášena prostřednictvím internetu, zašifrována pomocí funkce SSL.

6 Kdo získává Vaše data a jsou Vaše data zasílána do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci?

Nejprve se s Vašimi daty mohou seznámit zásadně jen naši zaměstnanci, kteří jsou pověřeni technickou, obchodní a redakční činností. K těmto účelům jsou Vaše data příp. zasílána i zaměstnancům ostatních společností skupiny MEWA, pokud to příslušná činnost vyžaduje (např. zodpovězení Vaší poptávky). Pokud o Vás jako o zákazníka pečuje jiná tuzemská společnost MEWA, pak je příslušná poptávka prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zaslána za účelem zpracování a zodpovězení rovněž této tuzemské společnosti.

Kromě toho v rámci výše vysvětlených zpracování dat využíváme externí poskytovatele služeb, příp. je pověřujeme příslušnými činnostmi. Pokud tito poskytovatelé služeb Vaše data obdrží jako zpracovatelé, pak jsou při nakládání s Vašimi osobními údaji přísně vázáni našimi pokyny. V následujícím textu podrobně uvádíme kategorie externích příjemců dat:

• poskytovatelé služeb IT, např. provádějící správu a hosting našich internetových stránek příp. poskytující jednotlivé služby/funkce či provádějící analýzy/měření internetových stránek;
• poskytovatelé logistických služeb, kteří zajišťují přepravu Vámi objednaného zboží či informačních brožur;
• poskytovatelé platebních služeb a banky, při realizaci plateb;
• společnosti zabývající vymáháním pohledávek při uplatňování našich nároků.

Pokud jste souhlasili s používáním souborů cookie od poskytovatele YouTube, jsou vaše osobní údaje přeneseny do USA. Příslušný přenos údajů je založen na standardních smluvních doložkách vydaných Evropskou komisí a uzavřených námi s poskytovatelem služeb.
Vaše osobní údaje nezasíláme do zemí mimo EU nebo EHS nebo mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 4 č. 26 nařízení GDPR.

7 Jaká práva Vám jako subjektu údajů přísluší?

Jako subjektu údajů Vám dle právních podmínek přísluší následující práva, která můžete písemnou formou nebo elektronicky uplatnit vůči nám nebo našemu inspektorovi ochrany údajů (viz výše „Kdo je za zpracování osobních údajů odpovědný a na koho se můžete obrátit?“):

Právo na informace: Subjekty údajů jsou v rámci čl. 15 nařízení GDPR kdykoliv oprávněny vyžadovat potvrzení o tom, zda jsou jejich osobní údaje zpracovávány; je-li tomu tak, je subjekt údajů v rámci čl. 15 nařízení GDPR dále oprávněn získat informace o těchto osobních údajích i další určité informace (mimo jiné účely zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců, plánovanou dobu uložení, informace o příslušných právech, původ údajů) a kopii příslušných údajů.

Právo na opravu: Subjekty údajů jsou oprávněny dle čl. 16 nařízení GDPR požadovat, aby byly jejich uložené osobní údaje opraveny, pokud jsou tyto údaje nevhodné nebo chybné.

Právo na výmaz: Subjekty údajů jsou oprávněny za podmínek stanovených v čl. 17 nařízení GDPR požadovat, aby byly jejich osobní údaje neprodleně vymazány. Toto právo se mimo jiné nevztahuje na případy, kdy je zpracování údajů vyžadováno např. za účelem splnění právních povinností (např. zákonná doba uchovávání dat) nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo na omezení zpracování: Subjekty údajů jsou oprávněny za podmínek stanovených v čl. 18 nařízení GDPR vyžadovat omezení zpracování jejich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekty údajů jsou oprávněny za podmínek stanovených v čl. 20 nařízení GDPR vyžadovat, aby jejich a z jejich strany poskytnuté osobní údaje byly přenášeny ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku dle čl. 21 nařízení GDPR:
Subjekty údajů mají právo, z důvodů, které vyplývají z jejich zvláštní situace, kdykoliv podat námitku proti zpracování jejich osobních údajů, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písmeno e nařízení GDPR (výkon určité činnosti ve veřejném zájmu) nebo na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f nařízení GDPR (oprávněný zájem správce údajů); to platí i pro profilování na základě na těchto ustanoveních. V případě námitky nebudeme příslušné osobní údaje již zpracovávat s výjimkou případů, že pro zpracování prokážeme závažné legitimní důvody, které převáží zájmy, práva a svobody subjektu údajů, nebo že zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. To neplatí, pokud na základě výše uvedených ustanoveních provádíme přímý marketing. V případě námitky proti zpracovávání osobních údajů za účelem přímého marketingu, nebudou – neomezeně a nezávisle na vyvážení odporujících si zájmů – dotčené osobní údaje již pro tyto účely zpracovávány. Námitky dle čl. 21 nařízení GDPR mohou být zaslány písemně poštou nebo e-mailem nám nebo našemu inspektorovi ochrany údajů, ke korespondenci prosím použijte uvedené kontaktní adresy (viz výše „Kdo je za zpracování osobních údajů odpovědný a na koho se můžete obrátit?“).

Právo na odvolání: Subjekty údajů mají právo každé prohlášení vyjadřující jejich souhlas se zpravováním osobních údajů s platností do budoucnosti odvolat.

Právo podat stížnost u dozorčího orgánu: Subjekty údajů jsou oprávněny za podmínek uvedených v čl. 77 nařízení GDPR podat stížnost u dozorčího orgánu, zejména v členském státě jejich místa pobytu, jejich bydliště nebo místa domnělého přečinu, pokud jsou toho názoru, že zpracování jejich osobní údajů porušuje nařízení GDPR. Právem na podání stížnosti nejsou dotčeny jiné prostředky správní nebo soudní ochrany. Pro nás příslušným dozorčím orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7.

Další požadavky: Ohledně dalších dotazů a požadavků týkajících se ochrany osobních údajů je Vám na emailové adrese ochranaosobnichudaju@mewa.cz kdykoliv k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

8 Existuje povinnost k poskytnutí údajů?

Abychom Vám mohli nabídnout služby našich internetových stránek a umožnili Vám používat příslušné služby/funkce (jako např. kontaktní formulář, objednávky přes internet atd.), je nezbytné, abyste nám k tomu poskytli potřebné osobní údaje. Bez těchto údajů, není možné načítání obsahu našich internetových stránek či používání příslušných služeb/funkcí.

9 Jsou Vaše údaje používány v rámci automatizovaného procesu rozhodování / profilování?

Zpravidla máte právo nepodrobovat se rozhodnutí spočívajícímu výhradně v automatizovaném zpracování – včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo Vás jiným způsobem znevýhodňuje. Tato rozhodnutí se nesmějí pravidelně zakládat zejména na zvláštních kategoriích osobních údajů dle čl. 9 odst. 1 nařízení GDPR. Jsme rádi, že Vás můžeme upozornit, že v rámci našich internetových stránek a s nimi souvisejícího zpracování dat nepoužíváme automatizované procesy rozhodování.

10 Může se toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit?

Další rozvoj internetu a našich internetových stránek může mít dopad i na naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro naše internetové stránky v budoucnu měnit, aby odpovídalo aktuálním zákonným požadavkům nebo abychom mohli naše internetové stránky rozšířit nebo změnit. Pro Vaši návštěvu platí nejnovější aktualizované znění toho prohlášení o ochraně osobních údajů, které můžete otevřít pomocí odkazu „Ochrana osobních údajů“ umístěného v dolní části každé stránky.

11 Jak nakládáme s daty zákazníků v ostatních případech?

Vedle tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů platného pro naše internetové stránky si dovolujeme v souvislosti s „Nakládáním s osobními údaji“ dále upozornit na naše všeobecné informace, které upravují zpracování osobních údajů zákazníků v ostatních případech a které lze otevřít pod následujícím odkazem: Prosím, zde klikněte.

Stav: Listopad 2021